Vårdplaner

NVP – Nationell vårdplan för palliativ vård

Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården från det att vården övergår från botande till lindrande/ stödjande vård, till att patienten bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet. NVP kan användas såväl inom hälso- och sjukvården som inom den kommunala omsorgen oberoende av patientens diagnos och ålder.

NVP är utarbetad på basen av Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, Nationellt vårdprogram för palliativ vård samt utifrån den samlade kunskapen i palliativ vård. Därtill har Svenska Palliativregistret och Liverpool Care Pathway (LCP) använts som inspirationskällor.
Läs mer om NVP

LCP – Liverpool Care Pathway

Liverpool Care Pathway (LCP) kan beskrivas som en vårdplan som används för att kvalitetssäkra vården för döende patienter under de sista dygnen i livet. LCP har utarbetats i England med syftet att sprida kunskapen från palliativ vård till akutsjukvården och används i ett stort antal länder inom och utom Europa. LCP används inom akutsjukvård, palliativ vård, hemsjukvård och äldreomsorg. Med stöd av LCP kan vården uppnå en kunskapsbaserad standard i form av tydliga mål som är viktiga för patienter som bedöms vara döende. I Sverige används LCP på ca 200 enheter runt om i landet. Den internationella erfarenheten av att använda LCP är mycket positiv men i England har kritiken mot att LCP använts utan att personalen haft tillräcklig kompetens medfört att man fasar ut användningen av LCP. Inga fortsatta revideringar/uppdateringar kommer framöver att ske i LCP och därför är vår rekommendation att verksamheter som är intresserade av att införa LCP istället använder sig av Nationell vårdplan för palliativ vård – NVP. Enheter som redan arbetar med LCP står förstås var och en fritt att fortsätta med LCP men är också varmt välkomna att övergå till NVP.