Om oss

Användning av IPOS som underlag för samtal

Sedan en tid finns frågeformuläret IPOS (Integrated Patient care Outcome Scale) tillgängligt nationellt för bedömning av patienters vårdbehov. Frågeformuläret har visat på god innehållsvaliditet och bedömts relevant och användbart av både patienter och personal inom allmän och specialiserad palliativ vård. När det är möjligt är det patienten som svarar på frågorna i IPOS för att ges möjlighet att utrycka sin upplevelse av i vilken grad olika symtom och problem påverkar personen. När detta inte är möjligt kan närstående och/eller personal, som känner personen väl, svara på frågorna för att ge uttryck för patientens situation. Rätt använt genererar IPOS en bild över patientens upplevda symtom och problem som används för att planera och utvärdera vårdåtgärder för att optimera patientens och närståendes välbefinnande.

I projektet Meningsfull bedömning av vårdbehov utvärderas införandet av IPOS inom specialiserad palliativ vård. Inledande resultat visar på att vårdpersonal upplever det meningsfullt och betydelsefullt med praktisk träning och att det ger beredskap att på ett naturligt och flexibelt sätt använda IPOS för en personcentrerad vård. Till hösten kommer därför Palliativt Utvecklingscentrum att anordna praktisk utbildning för interna utbildare i att använda IPOS som underlag för samtal. Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som arbetar i verksamheter som avser att införa IPOS och är intresserad av att hålla i utbildning för vårdpersonal på sin enhet.

 

X