Välj en sida

Ett viktigt fokus för cancervården är att förbättra överlevnad genom tidig diagnostisering och start av behandling. Men hur upplever patienterna egentligen tiden från första misstanke om sjukdom till cancerdiagnos och påverkar detta deras uppfattning av vårdens kvalitet? Detta har Marlene Malmström och Birgit Rasmussen vid Palliativt Utvecklingscentrum tillsammans med forskare från både Danmark och England undersökt i en studie där 155 patienter intervjuats.

Resultaten visar att det för patienten finns en tydlig koppling mellan hur fort (eller långsamt) processen går och hur de uppfattar vårdens kvalitet. Denna koppling bygger till stor del på deras oro för tidens inverkan på överlevnad på överlevnad vilket gör att de ofta är beredda att släppa kontroll, vara flexibla och minska kravet på kontinuitet för att processen ska gå fortare. Detta även om en sådan väntan ur ett medicinskt perspektiv inte förväntas påverka utfallet av sjukdomen. Resultaten visar att det är betydelsefullt att sjukvårdspersonalen är medvetna om tidens betydelse för patienten och att de bemöter detta för att minimera oro och hjälpa patienten att känna trygghet under cancerprocessen.

Malmström M, Rasmussen B, Bernhardson B, Hajdarevic S, Eriksson L, Sand Andersen R, MacArtney J. It is important that the process goes quickly, isn’t it? A qualitative multi-country study of colorectal or lung cancer patients’ narratives of the timeliness of diagnosis and quality of care. European Journal of Oncology Nursing 2018; 34: 82-88

 

 

 

 

X