Välj en sida

Palliativt Utvecklingscentrum deltar i forskningsprojektet ”Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av äldre”

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola och Lunds universitet som representeras av professor Birgit Rasmussen vid Palliativt Utvecklingscentrum. Projektet har tre syften: att undersöka begreppet existentiell ensamhet, att undersöka hur existentiell ensamhet upplevs av patienter/vårdtagare och deras närstående samt hur personal inom olika vårdverksamheter bemöter existentiell ensamhet hos personer som närmar sig livets slut. Projektet inleds med en begreppsanalys och därefter följer intervjuer av vårdpersonal, patienter och deras närstående.

Existentiell ensamhet är något som ofta upplevs som negativt och kopplas samman med lidande. Därför kan det också vara ett ämne som inte gärna diskuteras vilket kan försvåra för vårdpersonal att bemöta sina patienter på rätt sätt. En tydligare bild av hur den existentiella ensamheten upplevs behövs för bättre känna till hur vi kan relatera till och bemöta patienter, för att kunna erbjuda dem en så bra vård som möjligt i livets slutskede.

Forskningsprojektet påbörjades våren 2014 då begreppsanalysen gjordes och nu har intervjuerna inletts. Dessa kommer att göras på olika platser för att hitta skillnader beroende på var vården ges – i hemmet, på särskilda boenden eller inom slutenvården. Birgit Rasmussen kommer att ansvara för en del av dem:

– Ensamhet, både hos patienter och närstående, är ett känt problem i äldrevården och i den palliativa vården. Man vet däremot inte mycket om när och under vilka former personalen bäst kan hjälpa till. Ibland behöver man få bli lämnad ensam med sin ensamhet, men ofta är det viktigt att kunna ge ett bra stöd till den som lider av den. Den här studien kan förhoppningsvis ge svar på några av frågorna om hur vården kan stötta i det här mycket känsliga och högst personliga ämnet.

Forskningsprojektet drivs av Anna-Karin Edberg, Dr Med Vet, professor, HKR och Ingrid Bolmsjö, Dr Med Vet, Professor, MaH och finansieras av Crafoordska stiftelsen, Gyllenstiemska Krapperupsstiftelsen, Greta och Johan Kocks stiftelse och ett treårigt anslag på 3 miljoner kronor från Vårdalstiftelsen för åren 2015-2017. Projektet väntas avslutas 2017.

Källa: Högskolan Kristianstad

2016-12-14

X