Välj en sida

Majoriteten av kvinnor som drabbas av bröstcancer överlever sin sjukdom men att finna ett nytt fotfäste i livet är inte enkelt och många, men inte alla, behöver utökat stöd för att optimera rehabiliteringen. Men hur identifierar vi dom med utökat behov och hur säkerställer vi att kvinnorna får tillgång till det stöd och den rehabilitering de behöver för att återhämta sig? Detta är grunden för Marlene Malmström och medarbetares forskningsprojekt med syftet är att utveckla och utvärdera en evidensbaserad och kliniskrelevant modell för individualiserad rehabilitering.

Projektets hypotes är att det redan idag finns tillgängliga stöd och rehabiliteringsresurser men att det saknas strukturer och kunskap för att dessa ska inkorporeras i den kliniska vardagen och komma patienterna till gagn. I projektet genomförs studier med fokus på att kartlägga effektiva rehabiliteringsinsatser, att kartlägga hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av hinder och möjligheter för individualiserad rehabilitering och att utvärdera screening av distress för selektion av personer med utökat stödbehov. Dessa studier ligger till grund för interventionsstudien som startar hösten 2018 där effekten av screeningbaserad individualiserad rehabilitering kommer utvärderas.

 

X