Välj en sida

Palliativt utvecklingscentrum genomför, i samarbete med VE kirurgi vid Skånes universitetssjukhus, ett forskningsprojekt som ska bidra till utökad kunskap om symtom, problem och behov hos personer i tidigt skede av obotlig magsäcks- och matstrupscancer.

Majoriteten av de som insjuknar har en avancerad sjukdom redan vid diagnos vilket gör att kunskap om symtom, problem och behov hos dessa individer är av stor betydelse för att i ett tidigt skede kunna anpassa vården utifrån deras behov.

Det finns stark evidens för att tidig integrering av palliativ vård befrämjar livskvalitet, överlevnad och minskar symtombörda. Centralt är ett proaktivt förhållningssätt där potentiella symtom och problem minimeras genom tidig identifiering och förebyggande arbete. För att möjliggöra detta krävs dock utökad kunskap om sjukdomsspecifika symtom, problem och behov. Förhoppningen är att projektet ska bidra med värdefull kunskap som kan ligga till grund för att i klinik integrera tidig palliativ vård med ett proaktivt arbetssätt.

 

X