Välj en sida

Forskning

Studier presenterade på EAPC 2017

Flera studier som medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum i Lund arbetat med presenterades på EAPC kongressen 18 – 20 maj, 2017.

Bengt Sallerfors hade en muntlig presentation:
Munhälsa i livets slutskede
Påverkan av munhälsan är ett kliniskt problem hos terminalt sjuka patienter. Syftet med studien var att beskriva munhälsa i relation till kön, dödsplats och diagnos samt att undersöka samband mellan vårdkvalitet å ena sidan och avsaknad av munhälsobedömning/slemhinneförändringar på bedömda patienter å andra sidan. Data från Svenska Palliativregistret omfattande drygt 18 000 patienter i Södra Sjukvårdsregionen under 2015 analyserades. Resultaten visade att bedömning av munhälsan gjordes signifikant oftare hos kvinnor, hos patienter med cancer och på patienter som vårdades inom specialiserad palliativ vård. Patienter som inte fick någon munhälsobedömning hade oftare inte heller fått någon smärtskattning och patienter som dog ensamma hade i större utsträckning slemhinneförändringar i munhålan.

Följande medarbetare hade presentation av poster;
Dröfn Birgisdottir: Losing a parent to cancer as a teenager.
Postern presenterade studieresultat av ungdomars upplevelse av hur relationen till föräldrar och syskon har varit före och efter att ha förlorat en förälder i cancer.  Den fick ett pris, top tre i sin kategori.

Anette Duarte: Development of a Care guide for the Palliative Trajectory.
Postern beskriver utvecklingen av Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP). Framtagandet grundar sig bland annat på tester inom olika vårdformer i Sverige, återkoppling från en nationell referensgrupp samt patient- och närståendes delaktighet. NVP är utarbetad på basen av Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och Nationellt vårdprogram för palliativ vård, därtill har även Svenska Palliativregistret använts som inspirationskälla. Resultatet visar att NVP är ett tydligt och strukturerat stöd i vården av patienter med palliativa vårdbehov, oavsett tiden kvar i livet. NVP består av flera delar som används utifrån patientens behov och enhetens val av arbetssätt.
Ulrika Möller Olsson: Physiotherapy in specialized palliative care.
Trots att fysioterapeuter/sjukgymnaster idag finns i de flesta palliativa team, är det fortfarande oklart vilken roll de har i temat. I denna studie beskrev 10 Ft/Sjg inom specialiserad palliativ vård under 10 dagar vad de genomförde för insatser. Resultatet visar att komplex interaktion av olika aktiviteter där de i stor utsträckning tar ”vägen genom kroppen” för att möta patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov
Christa Pranter: What do I want with the rest of my life?
Denna poster beskriver hur patienter inom specialiserad palliativ vård upplever det är att samtala om önskemål och prioriteringar med hjälp av kort som samtalsverktyg. Resultatet visade att deltagarna uppskattade att ha dessa samtal och att de behöver genomföras kontinuerligt eftersom deras önskemål och prioriteringar förändras över tid. De uppskattade också korten eftersom de gav mer struktur åt samtalet. Postern fick god respons och väckte diskussioner om hur vi inom vården kan ta upp detta ämne med patienter. Flera personer trodde att en kortlek med förtryckta påståenden skulle göra det lättare.

X