Välj en sida

Om oss

Implementering av NVP i Helsingborgs kommun

– Intervju med Emma Sääw, kontaktsköterska för palliativ vård


Hur påbörjades införandet av NVP hos er?

– Jag förankrade det först hos förvaltningschefen och verksamhetscheferna i kommunen samt chefsläkaren i primärvården. Vi ville implementera NVP i kommunen eftersom LCP försvinner. MAS samt hälso-och sjukvårdsstrateg godkände. Och därefter också enhetschef på varje enhet efterhand som implementeringen fortsatte.

Har införandet föregåtts av några utbildningsinsatser?
– Först har all personal fått en basutbildning i palliativ vård. Denna har delgetts personal i små grupper i de egna verksamheterna och har pågått löpande sedan några år tillbaka. Därefter har all personal fått information om NVP också i små grupper med alla professioner. Här har jag gått igenom hela NVP men med fokus på hur NVP ska användas praktiskt.

– Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har fått info separat också. Ibland tillsammans med enhetscheferna men även på sina egna enheter tillsammans med sitt team. Läkarna på alla vårdcentraler (även de privata) har jag informerat om NVP. Eftersom vi i kommunen jobbar med alla vårdcentraler.

Vilken/vilka delar av NVP använder ni?
– Vi har startat med att jobba i del 2D och del 3 eftersom de påminner mycket om LCP som vi har haft under mer än 10 år. Efterhand har vi börjat jobba med del 2. Del 1 används ytterst lite i kommunen. Den blir nog mer aktuell på vårdcentralerna eller mottagningar på sjukhuset. Till varje enhet och även vårdcentralerna har jag gjort en komplett info-pärm med hela NVP och broschyrer i.

– När del 2D används så har vi en egen vårdpärm för denna i hemmet hos patienten. Denna används när sjuksköterskan kommer till patienten var fjärde timme dygnet runt på tillsynsbesök. Och personalen jobbar i den vid omvårdnad. Närstående har naturlig tillgång till pärmen och de broschyrer som finns i den bl.a. inför döendet och efter döden. De kan följa en struktur i vad personalen gör och också vara delaktiga i omvårdnaden om de vill. Vi har också en trygghetslåda med läkemedel hemma hos patienten. Och vi erbjuder i stort sett alltid vak.

– Vi har också ”pre-NVP” som innebär att läkaren gör en bedömning tillsammans med sjuksköterskan att patienten troligen snart är i livets slutskede. Läkaren tar ställning till det som behövs i del 2D och ordinerar injektioner. NVP finns då förberedd för att kunna startas när det är dags även om det är på jourtid. Jourläkare kontaktas när patienten försämras och det är dags att starta NVP. Men det underlättar mycket att ordinarie läkare har gjort sin bedömning.

Hur har ni lyckats förankra projektet?
– Jag besöker alla enheter ganska regelbundet och stämmer av hur det fungerar med NVP. Då samlar jag in NVP-journaler och granskar löpande för att se vad som behöver förbättras. Därefter återkopplar jag detta till sjuksköterskan som tar detta med sig till sitt team.

– När en enhet har varit igång ett tag så har jag samlat hela teamet inklusive enhetschefen och gått igenom hur de upplevde det var att jobba med NVP. Detta har varit övervägande positivt och de flesta tycker att det är en tydlig struktur att jobba efter, jämfört med LCP där mycket skrevs i löpande text.

– En faktor som gjort det svårt med implementeringen i kommunen är rotation framförallt sjuksköterskor men också enhetschefer och ibland också läkare. Det är svårt att implementera något med bemanningspersonal som kanske bara är där tillfälligt. Men jag försöker träffa alla nyanställda sjuksköterskor i kommunen för att informera om palliativ vård, riktlinjer och NVP. Ibland får jag också tillfälle att träffa bemanningssjuksköterskor som ska vara på plats en längre tid. Allt för att kvalitetssäkra upp den palliativa vården så gott det går.

Vilka projekt är på gång?
– Helsingborgs Stad har 12 SäBo (särskilt boende), 10 hemsjukvårdsområden, en korttidsenhet, ett hemtagningsteam och ett habiliteringsteam i kommunal regi. Vi startade NVP på fyra SäBo sen höst 2016. Idag är åtta av tolv SäBo igång. Fyra ska få info och starta hösten 2018. I hemsjukvården är fem områden igång och fler kommer också igång till hösten. Även habiliteringsteamet är igång. Vi har också 6 privata SäBo med dem har jag inte ansvar för vad det gäller den palliativ vården.

 

 

X