Om oss

IPOS i Region Skånes journalsystem

Integrated Patient care Outcome Scale (IPOS) används inom olika verksamheter för att uppmärksamma patienters palliativa vårdbehov. Rätt använt generar IPOS en bild över patientens upplevda symtom och problem och används för att planera och utvärdera vårdåtgärder i syfte att optimera patientens och närståendes välbefinnande. Ett viktigt led i ett sådant arbetssätt är en god kommunikation med patient och närstående och inom teamet, men det är även viktigt att det på ett ändamålsenligt sätt går att dokumentera i journalen vad som framkom vid användningen av IPOS.

Sedan IPOS infördes inom specialiserad palliativ vård i Skåne 2017 har det uttryckts ett önskemål från användarna att IPOS skulle finnas i deras journalsystem för att underlätta dokumentationen. En grupp, bestående av personer från Melior, sjuksköterskor från specialiserad palliativ vård och projektansvarig för införandet av IPOS från Palliativt Utvecklingscentrum, bildades och arbetet inleddes med att diskutera vilka förutsättningar och behov som fanns för att införa formuläret i journalsystemet. IPOS finns sedan i början av sommaren tillgänglig i Melior.

Ingrid Maechel och Ulrika Wallin är sjuksköterskor på palliativa vårdavdelningen respektive ASIH i Kristianstad och uttrycker att det är fantastiskt bra att IPOS nu finns i Melior. ”Vi gör IPOS tillsammans med patienten i anslutning till inskrivning, dokumenterar vilka symtom och problem som patienten har i journalen och följer upp det i teamet.” Ingrid tycker att det är bra att använda IPOS regelbundet, eftersom våra föreställningar om vad som känns viktigt och svårt inte alltid överensstämmer med patienters och närståendes behov och önskemål. Alla bör ges samma möjlighet att berätta, och respekt att inte berätta om de känner att de inte vill, såklart. Ibland vill de fylla i formuläret själv, ibland tillsammans med närstående och ibland gör vi det tillsammans. Gör de det själva eller tillsammans med närstående är det ett perfekt underlag att diskutera tillsammans med dem efteråt.

X