IPOS – skattningsinstrument för bedömning av palliativa behov

IPOS är ett skattningsinstrument med frågor som behandlar fysiska, psykologiska, sociala och existentiella områden. Förutom frågor om vanligt förekommande symtom inkluderar det exempelvis frågor om närståendes oro, patientens informationsbehov och praktiska problem.

Här hämtar du IPOS
IPOS på svenska finns nu tillgänglig för nedladdning (utan kostnad, registrering krävs) på POS hemsida. Genom att registrera dig godkänner du användarvillkoren samt att vi kan komma att ta kontakt med dig för information om framtida uppdateringar och frågor om erfarenheter av att använda IPOS.

Bakgrund
IPOS är ett instrument som tagits fram i England vid the Cicely Saunders Institute, King’s College, London, och bygger på tidigare väl använda och testade instrument inom den s.k. POS-familjen. IPOS har tagits fram genom att integrera och vidareutveckla de bästa och viktigaste frågorna från POS, POS-S och afrikanska POS, därav namnet Integrated Palliative care Outcome Scale, även kallat Integrated Patient care Outcome Scale. IPOS finns översatt till flera språk, nu även på svenska. IPOS är det instrument som i framtiden kan förmodas komma att ersätta POS.

IPOS kan användas kliniskt för att bedöma patienters behov av vård, utvärdera insatta åtgärder och för att utvärdera och förbättra vårdkvaliteten.

Vad skattas?
IPOS omfattar totalt 10 frågor som behandlar patientens huvudsakliga problem, vanligt förekommande symtom (smärta, andnöd, svaghet eller bristande energi, illamående, kräkningar, dålig aptit, förstoppning, ont eller torr i munnen, dåsighet, nedsatt rörlighet samt eventuella andra symtom), patientens och de närståendes oro, möjligheten att dela känslor med sina närstående samt emottagen information och praktiskt stöd. IPOS inleds med en öppen fråga om personens huvudsakliga problem eller bekymmer medan övriga frågor har fasta graderade svarsalternativ som är numrerade och beskrivna med ord (som 0=Inte alls till 4=Värsta tänkbara). IPOS finns för två olika tidsfönster: under de senaste tre dagarna och under den senaste veckan.

Vem besvarar frågorna?
När patienten svarar på frågorna i IPOS erhålls ett s.k. patientrapporterat utfallsmått (PROM), men när patienten inte längre kan eller orkar svara på frågorna, kan IPOS i personalversion användas för patientcentrerad rapportering, s.k. proxiskattning.

IPOS är översatt till svenska och kulturellt anpassat till svenska förhållande med godkännande av the Cicely Saunders institute, King’s College, London. Rapporten från översättning och kulturell anpassning till svenska är i manusform och planeras publiceras inom kort.

Utbildning i att använda IPOS
Under utarbetande, kontakta Ingela Beck för vidare information.

Implementeringsstrategier för IPOS
Under utarbetande, kontakta Ingela Beck för vidare information.

Samarbeta med oss!
Ingela Beck
Om ni väljer att använda IPOS kliniskt och/eller för forskningsändamål vill vi gärna samarbeta med er. Kontakta projektledare Ingela Beck

IPOS på svenska är utvecklat och översatt av Ingela Beck och Carl Johan Fürst och deras team vid Palliativt Utvecklingscentrum samt samarbetspartners vid  Högskolan Kristianstad, Sophiahemmet Högskola och Region Skåne.

 

 

X