Välj en sida

De nödvändiga samtalen

 

Kommande kurstillfällen för ”De nödvändiga samtalen”

De nödvändiga samtalen är samlingsnamnet för de kommunikationskurser som Palliativt Utvecklingscentrum i Lund har utvecklat och ger för läkare respektive sjuksköterskor.
För läkare finns nu en 1-dagskurs och en 2-dagarskurs. Våren 2018 startar även en 4-dagarskurs. För sjuksköterskor finns en 1-dagskurs. För detaljer om kursdatum, ort och anmälan se respektive kurs.

Gemensam information
Samtliga kurser är inriktade på samtal med patienter med livshotande sjukdomar, eller samtal med information som har en allvarlig och negativ effekt på en människas syn på sin framtid. Kurserna är baserade på aktuell forskning och erfarenhet och kombinerar teori, reflektion och träning i grupper om 12-14 deltagare med två kursledare och två skådespelare. Det som utmärker våra kurser jämfört med undervisning i föreläsningsform är den individuella samtalsträningen med simulerade patienter (skådepelare). Strukturerad träning i halvgrupper ger möjlighet till kollegial feedback och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det som skiljer våra kurser åt är hur många samtalssituationer som tas upp och hur mycket träning det finns tid för.

Övriga kurser:
Kursen De nödvändiga samtalen finns även tillgänglig i Göteborg i samarbete med Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs mer här

Gällande regler för avbokning läs mer här

Vill du veta mer om innehåll och upplägg eller är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta Anders Danielsson:
Epost: Anders.Danielsson@skane.se
Telefon: 0707-72 61 92

De Nödvändiga Samtalen är en praktiskt inriktad kommunikationskurs för läkare som har samtal med patienter med cancer eller andra livshotande sjukdomar. Kursen, som är framtagen av Palliativt utvecklingscentrum, är utvecklad så att den passar för alla typer av diagnoser. Namnet De Nödvändiga Samtalen är valt för att inte från början slå fast att dessa samtal måste vara svåra, däremot är de ofrånkomliga och nödvändiga för att patienter och deras anhöriga ska få korrekt information och bli delaktiga i behandling och beslutsfattande kring vården.  Med kunskap och träning går det att utveckla förhållningssätt och färdigheter som underlättar dessa samtal och höjer kvalitén och behållningen av mötet för både patient/närstående och doktor

Två dagars handledning och samtalsträning
Kursen är på två heldagar efter varandra för grupper på max 14 deltagare. Den består av de fyra kursmodulerna En bra start, Svåra besked, Övergången till Livets slutskede/Brytpunktssamtal, samt Samtal om döden. Emotionellt bemötande går som en röd tråd genom kursen och mallar för samtalsupplägg testas av deltagarna.  Teorigenomgångar i helgrupp varvas med praktisk samtalsträning med skådespelare i halvgrupp. Mest tid ägnas åt samtalsträning och feedback. Kursen leds av två kursledare, varav minst en är läkare, och två skådespelare.

Träning på kommunikation under känslomässig stress
Den grundläggande synen på mellanmänsklig kommunikation i mötet mellan patient/närstående och doktor är centralt för kursens innehåll och upplägg. Den utgår ifrån att det är ett möte som sker under känslomässig stress för båda parter och kan utlösa en krisreaktion hos patient/närstående. Doktorn behöver kunna ge anpassad information och möta patientens och närståendes reaktioner i stunden, även om reaktionen i hela sin vidd och djup i regel inte går att ta hand om inom ett begränsat möte. Innehållet i kursen är därför utformat för att ge deltagarna samtalsmallar som skapar struktur i samtalet och praktiska verktyg (beteenden) för att läsa av och bemöta emotionellt, samt träning i att använda dessa.

Pedagogiskt synsätt
Det som utmärker den här kursen jämfört med undervisning i föreläsningsform är den individuella samtalsträningen med simulerade patienter (skådepelare). Träningen ger stora möjligheter till lärande både för den som tränar och de som ser på. Flertalet deltagare upplever samtalen som autentiska samtidigt som de ger möjlighet till anpassning på detaljnivå och omedelbar återkoppling på vilka effekter olika beteenden ger upphov till. Gruppens deltagande ger möjlighet till kollegial feedback och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samtalssituationer blir på så sätt belysta från olika synvinklar och ger deltagarna tillgång till flera olika sätt att lösa en situation.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 

 

 

X