Sedan 2018 pågår forskningsprojektet Närståendes behov av stöd – en personcentrerad intervention vid Marie Cederschiöld högskola, som leds av professor Anette Alvariza. Inom projektet har samtalsunderlaget Ditt behov av stöd översatts, som är en svensk version av The Carer Support Needs Assessment Tool, även kallat CSNAT. Interventionen underlättar för vårdpersonalen att arbeta strukturerat och personcentrerat för att möta närståendes stödbehov inom den specialiserade hemsjukvården.

Vi har intervjuat Maria Norinder, som är sjuksköterska med masterutbildning och doktorand i palliativ vård. Maria studerar interventionen ur olika perspektiv inom ramen för sitt avhandlingsarbete som förväntas vara klart hösten 2023.

CSNAT interventionen utvecklades 2012 i Storbritannien av Gail Ewing och Gunn Grande. Interventionen har utvecklats och översatts i många delar av världen, men aldrig tidigare testats här i Sverige. Det har tidigare inte funnits ett evidensbaserat, standardiserat arbetssätt i Sverige för stöd till närstående, därför valde vi att översätta CSNAT interventionen och testa arbetssättet vid svenska specialiserade hemsjukvårdsenheter, berättar Maria.

Interventionen Ditt behov av stöd består av två delar; ett samtalsunderlag som innefattar 15 breda områden utformade som frågor till närstående, samt en personcentrerad process i fem steg som initieras av vårdpersonal men styrs och leds av närstående.

Tanken är att närstående själva ges möjligheten att reflektera över och uttrycka sina viktigaste behov just vid den aktuella tidpunkten. Interventionen börjar när samtalsunderlaget presenteras för närstående och utifrån det genomförs ett samtal tillsammans med vårdpersonal och sedan upprättas en handlingsplan med de stödinsatser som ses som värdefulla för den närstående. Kontinuerligt genomförs sedan en gemensam omvärdering av närståendes stödbehov. Interventionen bidrar till att systematisera arbetet kring stöd till närstående för vårdpersonalen och bidrar till att stödet blir personcentrerat, säger Maria.

 

Sex vårdenheter runtom i Sverige har jobbat med interventionen efter att samtalsunderlaget översattes, Maria har under tiden genomfört intervjuer med både vårdpersonal och närstående om deras erfarenheter av att använda interventionen.

Med hjälp av intervjuerna vill vi samla erfarenheter och se om något behöver förändras för att möjliggöra arbetssättet vid olika vårdenheter. Vi hoppas även att resultaten kan hjälpa till i utvecklingen av framtida stöd för närstående i framtiden.

Forskning har visat att närstående till patienter med livshotande sjukdom behöver information, men även emotionellt, existentiellt, socialt och praktiskt stöd. Det är viktigt att närstående får stöd från vården, för att främja sitt eget välbefinnande så att de trots en svår situation kan uppleva den här tiden som meningsfull. CSNAT interventionen kan förhoppningsvis underlätta ett personcentrerat stöd till närstående då de tillsammans med vårdpersonalen är medskapare i processen, avslutar Maria.

Läs mer om forskningsprojektet här