God vård av döende har definierats som att kunna dö på den plats man själv väljer, utan smärta, omhändertagen med värdighet och med stöd av bästa möjliga vård. Detta var grunden för utvecklingen av en modell med 10 grundprinciper och 40 ”core outcomes” för vård av döende, den så kallade ”10/40-modellen”. Modellen skapades av det globala nätverket The International Collaborative for Best Care for the Dying Person år 2013.

Nyligen genomfördes studien Updating international consensus on best practice in care of the dying: A Delphi study, med syfte att uppdatera det internationella samförståndet kring 10/40-modellen; för att säkerställa att den förblir kliniskt relevant och tillämplig i praktiken.

Studien bestod av en enkät som besvarades av totalt 320 personer från 31 olika länder. Enkäten uppdaterades tre gånger och på så vis kunde svarsalternativen bli alltmer specifika. Bland svaranden fanns läkare, sjuksköterskor, forskare och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, 80% av svaranden arbetade främst inom palliativ vård.

Utifrån inhämtade svar har sju mindre uppdateringar gjorts av modellen. Dessa relaterar till identifiering av döendefasen, bedömningen av patientens tillstånd, kommunikation samt omhändertagande omedelbart efter patientens död.

Den uppdaterade 10/40-modellen kommer att kunna:

  • Ge högkvalitativ vägledning av vården för döende patienter oavsett var vården tillhandahålls.
  • Användas som grund till framtagande av kliniskt användbart stöd, baserat på internationellt överenskommen bästa praxis.
  • Vara ett användbart verktyg för hälso- och sjukvårdpersonal i vården av människor sista tiden i livet och utgöra ett kliniskt stöd för dokumentation och utvärdering.

I Sverige har 10/40-modellen bedömts vara samstämmigt med innehållet i den Nationella Vårdplanen för Palliativ Vård – NVP, vilket resulterat i att ”The Collaboratives” logotyp återfinns i NVPs senare delar. Den aktuella studien ökar den evidens som finns för vård i enlighet med NVP.

Läs gärna hela artikeln här