Integrering av onkologi och palliativ vård har visat sig öka livskvaliteten vid långt framskriden sjukdom. För att möta behoven hos den växande äldre befolkningen har integrering av palliativ vård och geriatrik föreslagits.

Våra kollegor Maria Schelin, Carl Johan Fürst, Birgit Rasmussen och Christel Hedman har nyligen fått artikeln ”Increased patient satisfaction by integration of palliative care into geriatrics—A prospective cohort study” publicerad i tidskriften PLoS ONE.

Syftet med studien var att integrera palliativ vård i geriatrik genom den Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP), och därefter utvärdera dess effekt på patienttillfredsställelse, hälsorelaterad livskvalitet och symtombörda. Resultatet jämfördes med en kontrollgrupp.

Totalt 400 geriatriska slutenvårdspatienter över 65 år ingick i studien, först inkluderades 200 patienter i kontrollgruppen som fick vård enligt vanliga rutiner, efter en utbildnings- och implementeringsperiod inkluderades ytterligare 200 patienter som då fick vård enligt NVP. Jämförelse mellan grupperna visade signifikant högre patienttillfredsställelsen i interventionsgruppen där NVP användes. Inga skillnader mellan grupperna sågs i hälsorelaterad livskvalitet eller symtombörda.

Läs hela artikeln (på engelska) här