Välj en sida

Forskning

Österlenprojektet – palliativ vård utan gränser

Visionen med Österlenprojektet är att tillgodose en god vård i livets slut till alla i Simrishamns kommun. Detta sker genom ett unikt samarbete mellan alla de vårdgivare som omger patienten och deras närstående. En palliativ vård utan gränser.

Alla personer som bor i Simrishamns kommun ska erbjudas god och jämlik vård i livets slutskede, oavsett vårdplats.

Visionen med vårt samarbete över olika huvudmän – Simrishamns kommun, Palliativ vård och ASIH Ystad (Region Skåne), primärvården (Capio), närsjukhuset i Simrishamn (Praktikertjänst) och Palliativt Utvecklingscentrum i Lund (förankrat till Lunds universitet) – är att tillgodose den döende patientens behov och stöd till deras närstående. En viktig intressent, partner och initiativtagare till projektet och visionen är Stiftelsen Hospice Österlen. Vården skall vara behovsstyrd, individanpassad, personcentrerad och innefatta stöd till de närstående.

Visionen och samarbetet innehåller registerprojekt där vi använder svenska palliativregistret för att undersöka hur vården den sista veckan i livet för den döende patienten ser ut i Simrishamn. Även närståendes upplevelser undersöks och projektet kommer att leda till en satsning på utbildning- och kompetenshöjning till all berörd personal kring den döende personen. Registerprojektet blir en prospektiv studie och startar september 2018.

Vi kommer att engagera oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner.

Betydelse
Projektet har potential att vara modellskapande i och med att det griper över samtliga huvudmän inom Simrishamns kommun med målet att förbättra vården för alla som vårdas i livets slutskede och för deras närstående, en palliativ vård utan gränser. Ett syfte är även att ge ökad medvetenhet för alla kommuninvånare om vård i livets slutskede genom olika delprojekt i samarbete med Stiftelsen Hospice Österlen.

Det är ett unikt samarbete mellan privat och offentlig sjukvård, och samverkan med en frivilligorganisation som står för folkhälso- och närståendeperspektivet.
Registerprojektet kommer att fortlöpa under ca två års tid, men visionen och samarbetet kring den döende patienten kommer att integreras i vårt arbetssätt framöver.

Följ gärna projektet och vad som händer kring utvecklingen av den palliativa vården via vår hemsida: www.osterlenprojektet.com

X