Välj en sida

Forskning

Vägen till diagnos och behandling vid lung- och kolorektalcancer

En jämförande internationell studie av patienters erfarenheter av vägen till diagnos och behandling vid lung- (LC) och kolorektalcancer (KRC)  – att använda patienters perspektiv för att förbättra hälso- och sjukvården. Studien pågår från januari 2015 till och med december 2016.

Att få diagnos om en allvarlig sjukdom som LC/KRC är påfrestande för människor och vården har en oerhört viktig roll i hanteringen av dessa patienter då snabb diagnos och behandling är avgörande för prognosen. Vägen till diagnosen se olika ut för olika personer och olika faktorer påverkar hur snabbt diagnosen ställs varför adekvat omhändertagande av dessa patienter under den diagnostiska processen är oerhört viktig. Patienter möts många gånger av olika hinder på vägen och inte sällan en bristande information från vården om vad nästa steg är eller hur hela vägen ska se ut. Med andra ord lyckas inte vården alltid omhänderta patienter på bästa sätt vilket kan ha betydelse för utfallet. Vi genomför därför en studie som syftar till att genom samtalsintervjuer lära om olika personers positiva och negativa erfarenheter av vägen till diagnos och behandling. Denna studie ingår i ett internationellt projekt som pågår i Sverige, Danmark och England.

Vi samarbetar med forskare vid Lunds – och Umeå universitet samt Karolinska Institutet, patientföreningar i Sverige, University of Oxford, Aarhus University och patientföreningar i Danmark och England. Kunskapen om erfarenheter som vi får genom samtal med patienterna kommer att hjälpa oss att identifiera möjligheter för förbättring av omhändertagande på vägen till diagnos och behandling för framtida patienter.

I Sverige pågår studien från januari 2015 till och med december 2016 i region Skåne, Västerbotten och Stockholms län. Deltagande i studien innebär att personer som tackar ja medverkar i en intervju med någon av projektets forskare på en plats som de själv bestämmer. Intervjun sker i form av ett öppet samtal om personernas erfarenheter av vägen till diagnos och behandling. Alla svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och ingen enskild person kommer att kunna kännas igen när studiens resultat redovisas. Resultatredovisningen kommer bl.a. att ske i skriftlig och muntlig form i vetenskapliga sammanhang, vid utbildning och i förbättringsarbeten av vården. Ett eventuellt deltagande i studien är frivilligt och man kan när som helst under studiens gång och utan närmare förklaring avbryta deltagande. Forskningsgruppen är fristående och har ingen koppling till vården, att delta kommer därför inte att påverka den vård och behandling de deltagande personer får.

För mer information, kontakta Professor Birgit Rasmussen: birgit.rasmussen@med.lu.se

2014-12-29

 

X