ESAS-r, Edmonton Symptom Assessment Scale – reviderad

Översättning av relevanta delar av originalet med viss svensk anpassning, 2017-12-02 (http://www.palliative.org/tools.html)

Vad är ESAS?

ESAS är ett skattningsinstrument som har utvecklats för att skatta nio olika symtom som är vanligt förekommande hos patienter i palliativ vård: Smärta, trötthet, sömnighet, illamående, aptitlöshet, depression, oro/ångest, andnöd och välmående. Det finns också en tom skala för ett symtom som patienten själv kan ange.

ESAS har uppdaterats för att göra det lättare för patienterna att förstå och fylla i instrumentet. Den reviderade versionen kallas för ESAS-r. Förändringarna innebär att det nu tydligt framgår att symtomskattningen sker ”NU”. Det finns också en beskrivning av vissa symptom som kan vara svåra att förstå. Ordningen av symtomen har också förändrats och det finns möjlighet att lägga till ett övrigt symtom samt att ändra själva formatet för att öka läsbarheten.

Vad skattas?

ESAS-r har som syfte att skatta patientens subjektiva upplevelse av olika symptom. Det kan dock i vissa situationer vara nödvändigt att få den närståendes perspektiv. ESAS-r ger en symptomprofil med symtomintensitet vid ett visst tillfälle. Upprepade skattningar kan hjälpa till att hålla reda på förändringar av symtomintensitet över tiden. ESAS-r är enbart en del av en klinisk bedömning som bör göras med ett helhetsperspektiv. ESAS-r innebär således inte en fullständig symptomskattning.

När ska man göra ESAS-r?

I palliativ hemsjukvård kan det vara bra att göra en ESAS-r vid varje telefonsamtal eller personlig kontakt. Om symtomen är välkontrollerade och det inte finns några särskilda psykosociala problem så kan ESAS-r fyllas i en gång per vecka för patienter i hemmet. I palliativ slutenvård/hospice och på sjukhusenheter för palliativ vård bör ESASr fyllas i dagligen. På andra ställen, där man har palliativa konsultteam kan ESAS-r fyllas i vid första besök och vid uppföljningsbesök.

(Anmärkning: För att arbeta systematiskt med ESAS-r bör ett ställningstagande göras om när ESAS-r ska göras)

Vem ska göra ESAS-R?

Det är bäst om patienten själv fyller i symptomets svårighetsgrad. Om patienten inte självständigt kan fylla i symtomens svårighetsgrad men fortfarande kan ge information om det (t ex om patienten har en viss kognitiv nedsättning) så kan ESAS-r fyllas i med hjälp av en familjemedlem, vän, sjukvårdspersonal eller någon annan som är inblandad i patientens vård. Om patienten inte kan fylla i symptomen alls eller inte vill medverka kan ESAS-r fyllas i av sjukvårdspersonal eller familjemedlem. Denna bedömer då symptomen så objektivt som möjligt.

Riktlinjer och dokument för att använda ESAS-r

När en enhet bestämt att använda ESAS finns ESAS-r_SE_ instruktion för hur skattningsinstrumentet kan tillämpas i verksamheten. Riktlinjerna innehåller också bakgrundsinformation med litteraturreferenser.

Här kan du ladda ner ESAS-r_SE för att skriva ut eller att ladda ner som PDF.