Projektet Meningsfull bedömning av vårdbehov har som sitt yttersta mål att optimera vården för enskilda personer och deras närstående, när livet hotas på grund av ålder eller sjukdom. För att vården ska kunna bli så bra som möjligt är det viktigt att personen får möjlighet att ge uttryck för sin situation och sina behov. Detta är i sin tur en förutsättning för att personalen ska kunna uppmärksamma behoven och tillgodose eller försöka möta dem.

I projektet används skattningsformuläret IPOS (Integrated Patient care Outcome Scale). IPOS används som ett underlag för samtal med patienten och/eller med någon som står personen nära och ger stöd för att förstå personens situation och behov. Tillsammans med patienten och/eller med dennes närstående kan teamet därefter fatta väl underbyggda beslut om lämpliga vårdåtgärder. Modellen för införandet av IPOS och utbildningsinsatser till vårdpersonal som används i projektet har tagits fram av Palliativt Utvecklingscentrum och Högskolan Kristianstad, och baseras på implementeringsriktlinjer för och forskning om personcentrerade utfallsmått (PCOM) inom palliativ vård.

Specifika syften för projektet är:
I) att utvärdera om framtagna implementeringsstrategier befrämjar meningsfull systematisk användning av IPOS som PCOM
II) att undersöka vårdpersonals, patienters och närståendes upplevelser av att använda IPOS som PCOM och
III) att kartlägga patienters behov, besvär och symtom över tid vid palliativ vård med IPOS.

Ingela Beck är projektledare för Meningsfull bedömning av vårdbehov.


Publikationer

Beck, I., Olsson Möller, U., Malmstrom, M., Klarare, A., Samuelsson, H., Lundh Hagelin, C., . . . Furst, C. J. (2017). Translation and cultural adaptation of the Integrated Palliative care Outcome Scale including cognitive interviewing with patients and staff. BMC Palliative Care, 16(49), 1-10. doi:10.1186/s12904-017-0232-x
Läs hela artikeln här

Hogberg, C., Alvariza, A., & Beck, I. (2019). Patients’ experiences of using the Integrated Palliative care Outcome Scale for a person-centered care: A qualitative study in the specialized palliative home-care context. Nursing Inquiry, e12297. doi:10.1111/nin.12297

Beck, I.Törnquist, K.Gruvebäck, A.Rasmussen, B. H., & Olsson Möller, U. (2023). Nurses’ experiences of using the Integrated Palliative care Outcome Scale with patients in specialized palliative care—A qualitative focus group studyNursing Open1076397649. https://doi.org/10.1002/nop2.2004
Läs hela artikeln här


Publikationsvetenskapliga sammanfattningar

Studie I
Studie II
Studie III