Välj en sida

Under våren 2021 genomförs DNS samtalskurser digitalt via zoom, för läkare den 19-20 maj och för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare den 25 maj. Läs mer om kurserna i flikarna här intill.

Under våren lanserar vi även en helt digital kurs med teori och kommunikationsverktyg för alla som möter patienter med livshotande sjukdom och kritiska förluster och deras närstående, läs mer här.

Till hösten kommer nya 1-dags kurser med samtalsträning där man får praktisk träning i att tillämpa de verktyg som finns i den digitala kursen. Kurserna kommer att finnas för läkare respektive sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare.

Vill du veta mer om innehåll och upplägg eller är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta Anders Danielsson:
E-post: anders_k.danielsson@med.lu.se
Telefon: 0708-875260

DNS pedagogik

Samtliga kurser är inriktade på samtal med patienter med livshotande sjukdomar och deras närstående, eller samtal med information som har en allvarlig och negativ effekt på en människas syn på sin framtid.

Teori och samtalsträning
Kurserna är baserade på aktuell forskning och erfarenhet och kombinerar teori, reflektion och strukturerad samtalsträning i mindre grupper. Forskning på kommunikationsträning visar att upplevelsebaserad träning med individuell feedback baserad på verklighetsnära fall ger bäst effekt. Huvuddelen av teorin förmedlas digitalt och samtalsträningen sker på plats i Lund, eller via zoom.

Pedagogiskt synsätt
Vår grundläggande syn på mellanmänsklig kommunikation i mötet mellan patient/närstående och vårdpersonal är central för kursernas innehåll och upplägg. Den utgår ifrån att det är ett möte som sker under känslomässig stress för båda parter och kan utlösa en krisreaktion hos patient/närstående. Vårdpersonalen behöver kunna anpassa sitt bemötande och information till varje persons behov och ha beredskap att möta patientens och närståendes reaktioner. Kurserna är därför utformade för att ge deltagarna kunskap om känslomässiga reaktioner och empatiskt bemötande och praktiska kommunikationsverktyg för att strukturera och anpassa samtal, läsa av och bemöta reaktioner och därefter träning i att använda verktygen.

Samtalsträning
Det som utmärker vår pedagogik jämfört med undervisning i föreläsningsform är den individuella samtalsträningen med simulerade patienter (skådespelare). Träningen sker i små grupper (4-7 deltagare) med en handledare och en skådespelare/simulerad patient/närstående. Träningen ger stora möjligheter till lärande både för den som tränar och de som ser på. De flesta deltagare upplever samtalen autentiska samtidigt som de ger möjlighet till anpassning på detaljnivå och omedelbar återkoppling på vilka effekter olika beteenden ger upphov till. Gruppens deltagande ger möjlighet till kollegial feedback och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samtalssituationerna blir på så sätt belysta från olika synvinklar och ger deltagarna tillgång till flera olika sätt att lösa en situation. I våra utvärderingar ger deltagarna träningen mycket höga betyg.

 

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
E-post: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

X