Välj en sida

Samtalsguider för Covid-19 här.

De nödvändiga samtalen är samlingsnamnet för de kommunikationskurser som Palliativt Utvecklingscentrum i Lund har utvecklat och ger för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare.

Kurserna har lite olika längd (antal dagar) men med ett gemensamt fokus att träna samtal med patienter som har en allvarlig sjukdom. Skådespelare deltar och simulerar patienter i samtalsträningen. Strukturerad träning i grupper ger möjlighet till feedback och gemensamt kunskaps -och erfarenhetsutbyte. För läkare finns nu en 2-dagarskurs och en 4-dagarskurs. För sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare finns en 1-dagskurs och två halvdagarskurs.

Detaljerad beskrivning för de olika kurserna hittar du genom att klicka på respektive kurs.

Vill du veta mer om innehåll och upplägg eller är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta Anders Danielsson:
Epost: anders_k.danielsson@med.lu.se 
Telefon: 0708-875260

Träning på kommunikation under känslomässig stress
Den grundläggande synen på mellanmänsklig kommunikation i mötet mellan patient/närstående och doktor är centralt för kursens innehåll och upplägg. Den utgår ifrån att det är ett möte som sker under känslomässig stress för båda parter och kan utlösa en krisreaktion hos patient/närstående. Doktorn behöver kunna ge anpassad information och möta patientens och närståendes reaktioner i stunden, även om reaktionen i hela sin vidd och djup i regel inte går att ta hand om inom ett begränsat möte. Innehållet i kursen är därför utformat för att ge deltagarna samtalsmallar som skapar struktur i samtalet och praktiska verktyg (beteenden) för att läsa av och bemöta emotionellt, samt träning i att använda dessa.

Pedagogiskt synsätt
Det som utmärker den här kursen jämfört med undervisning i föreläsningsform är den individuella samtalsträningen med simulerade patienter (skådespelare). Träningen ger stora möjligheter till lärande både för den som tränar och de som ser på. Flertalet deltagare upplever samtalen som autentiska samtidigt som de ger möjlighet till anpassning på detaljnivå och omedelbar återkoppling på vilka effekter olika beteenden ger upphov till. Gruppens deltagande ger möjlighet till kollegial feedback och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samtalssituationer blir på så sätt belysta från olika synvinklar och ger deltagarna tillgång till flera olika sätt att lösa en situation.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 

 

X