Välj en sida

Målgrupp: Palliativ medicin
Prioritering: Kursen har rak turordning. ST-läkare inom palliativ medicin prioriteras före övriga sökande.
Var: Digitalt via Zoom
Kursens datum: 1-4 december 2020

Sammanfattning
Kursens syfte är att ge möjlighet för deltagarna att förbättra sin förmåga till effektiv och empatisk kommunikation med patienter och närstående i samband med anamnes, information, svåra eller hotfulla besked samt existentiella samtal. Deltagarna lär sig att förmedla medicinsk information och samtidigt möta patientens emotionella behov, för att skapa en patientcentrerad vårdsituation. Kursens fokus ligger på samtalsträning med skådespelare som simulerande patienter.

De specifika samtalssituationer som tränas är:
– En bra start på samtalet.
– Diagnosbesked eller annat hotfullt besked.
– När behandlingen inte hjälper.
– När döden är nära.

Detta kombineras med korta teori- och reflektionspass samt (innan kursstart) litteratur i form av artiklar, webbaserade föreläsningar och förberedelse av egna patientfall för samtalsträningen. Före och efter kursen ges webbaserade möten för förberedelse respektive uppföljning.

Delmål 
Palliativ medicin: c9.

Målbeskrivningar
SOSFS 2015:8, SOSFS 2008:17

(En kurs kan avse flera delmål. Det kan också finnas delmål som kan uppfyllas först efter att du gått flera olika kurser.)

Kursens mål och innehåll
Deltagarna lär sig att integrera den ofta komplicerade medicinska informationen som är läkarens expertområde med patientens emotionella, psykologiska och sociala förhållanden och behov, för skapa en patientcentrerad vårdsituation. I kursen ingår således att lära sig att strukturera samtal, uttrycka sig tydligt, respektfullt bemötande och individanpassad kommunikation samt psykologiska reaktioner på kris, förlust, osäkerhet och kroppsliga symtom. Dessutom ingår att lära sig hur psykologiska försvarsmekanismer ter sig och hur copingstrategier kan användas.

Kursens upplägg
Kursen består av en halvdag, två heldagar och till sist en halvdag, efter varandra, samt av förberedelse och förstärkning på distans. Två kursdagar ägnas åt samtalsträning i strukturerade former, med skådespelare som simulerande patienter i halvgrupp (7 personer), kombinerat med korta teori- och reflektionspass. Halvdagarna är till för att förbereda samtalsträningen och komplettera teorin, samt för att integrera lärandet och genomföra en examination. Innan kursdagarna läser deltagarna utsända artiklar, tar del av webbaserade föreläsningar samt förbereder sitt lärande och egna patientfall för samtalsträningen. De deltar också i ett webbaserat möte om det utsända materialet. Efter kursen sker ett uppföljande webbmöte för att förstärka lärandet och ge möjlighet till ytterligare handledning och kollegialt stöd. Därefter erbjuds fortsatt stöd via chatt.

Anmälan
På Socialstyrelsens kurshemsida

Du behöver skapa ett kostnadsfritt användarkonto eller logga in med dina inloggningsuppgifter för att kunna anmäla dig till kursen på Socialstyrelsen kurshemsida/kurskatalog. 

OBS. Kursen är tyvärr fullbokad.

Kringkostnader
Kost, logi och eventuell resa.

Antal kursplatser
14

Krav för godkänt
Muntlig examination. 100 % närvaro krävs.

 

 

 

X