Vad innebär fysioterapi i den allmänna palliativa vården?

– nätverk för fysioterapeuter kan sprida kunskap

Det är viktigt med kunskapsdelning mellan fysioterapeuter från både den specialiserade palliativa vården och från kommunal vård och omsorg. Nätverket som Palliativt Utvecklingscentrum startat i Skåne har som ett av sina mål att kunskaperna från den specialiserade palliativa vården ska komma den allmänna till gagn – att fysioterapeuter i kommunerna bättre kan möta och behandla personer med palliativa vårdbehov. Idag har nätverket god representation från den specialiserade vården, men vi välkomnar fler fysioterapeuter från den allmänna palliativa vården.

Behov av specialistkunskap i den allmänna vården
Förutom den specialiserade palliativa vården finns även det som benämns allmän palliativ vård, vilket definieras som vård till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Detta är den vård som ges till personer i livets slutskede inom olika vårdformer som akutsjukhus och inom kommunal vård och omsorg. Idag sker ca hälften av alla dödsfall inom kommunal vård och omsorg, framförallt på särskilda boenden. Trots detta är det palliativa förhållningssättet inte ett självklart begrepp inom kommunernas ansvarsområden. Ofta är det bara de allra sista dagarna i livet som får en palliativ inriktning. Detta kan ställa till det, inte minst för fysioterapeuterna i kommunerna, vars kunskaper då efterfrågas för sent eller inte alls. Kunskapen om vad en fysioterapeut kan erbjuda inom palliativ vård är låg både på ledningsnivå och hos andra personalkategorier. Det är inte heller självklart för fysioterapeuter själva inom kommunerna att ta sig an personer med palliativa vårdbehov eftersom denna del på utbildningen är starkt begränsad. Palliativ rehabilitering inom kommunal vård och omsorg behöver i många fall förtydligas, utvecklas och lyftas in tidigare.

Kompetens finns i den specialiserade vården
Under de senaste 10 åren har fler och fler fysioterapeuter anställts inom den specialiserade palliativa vården och inom Region Skåne finns idag 10 fysioterapeuter inom alla specialiserade enheter utom i Trelleborg. Deras insatser kan bidra till ett fysisk och psykiskt välbefinnande för patienten i form av bland annat smärtlindring och en ökad självständighet; att se och förstärka det friska; att arbeta för aktivitet och delaktighet. Kunskaperna och erfarenheterna som finns samlade bland dessa fysioterapeuter kan fylla en viktig funktion även inom den allmänna palliativa vården.

Nätverket är en plattform för kunskapsutbyte
Palliativt Utvecklingscentrums nätverk för fysioterapeuter har som mål att öka samverkan mellan fysioterapeuter inom palliativ vård, öka fysioterapeuternas kompetens, fungera som en referensgrupp, samt att belysa och kartlägga den fysioterapeutiska palliativa vården i Skåne. Nätverket kan användas för att fylla kunskapsklyftor mellan den allmänna och specialiserade palliativa fysioterapin och vi hoppas att fler representanter från den allmänna palliativa vården vill ansluta sig till oss. Nätverket träffas två gånger per termin.

X