Välj en sida

Denna grupp inom den specialiserade palliativa vården i Region Skåne har det övergripande syftet att tydliggöra och öka samverkan mellan Palliativt Utvecklingscentrum och den kliniska verksamheten. Gruppens arbetsområden omfattar kunskaps- och kvalitetsfrågor relaterade till Palliativ vård och ASIH. Avsikten är att öka förutsättningarna för en likvärdig kvalitetsutveckling och implementering i Skåne samt att öka delaktighet i vårdutveckling, undervisning och forskning.

Gruppen är rådgivande och uppdrag kommer från verksamhetscheferna inom den specialiserade palliativa vården eller genom egna initiativ. Gruppens medlemmar utses av respektive verksamhetschef och består av en läkare och en kvalitetsutvecklare från vardera av de tre kliniska verksamhetsområdena, företrädare för kuratorer, dietister, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och en representant, tillika ordförande, från Palliativt Utvecklingscentrum.

Gruppen hade sitt konstituerande möte november 2015 vilket därefter följts av två möten per termin. Nedan följer ett antal exempel på aktiviteter:

  • Rådgivande förslag till utbildningar vid Palliativt Utvecklingscentrum
  • Arrangör av seminarium om Palliativ sedering och utbildning om rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård
  • Genomgång och bedömning av revideringsbehov av de Skåneövergripande medicinska riktlinjerna och omvårdnadsriktlinjerna inom specialiserad palliativ vård samt revidering av ett antal riktlinjer
  • Information och diskussion om pågående forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Fortlöpande information, diskussion och förankring av pågående kunskaps- och kvalitetsfrågor
X