Denna grupp inom den specialiserade palliativa vården i Region Skåne syftar till öka samverkan mellan Palliativt Utvecklingscentrum och den kliniska verksamheten. Gruppens arbetsområden omfattar kunskaps- forsknings- och kvalitetsfrågor relaterade till Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Avsikten är att öka förutsättningarna för en likvärdig kvalitetsutveckling och implementering av den palliativa vården i Skåne samt att öka delaktighet i vårdutveckling, undervisning och forskning.

Gruppen är rådgivande och uppdrag kommer från verksamhetscheferna inom den specialiserade palliativa vården eller genom egna initiativ. Gruppens medlemmar utses av respektive enhetschef, målsättningen är att alla enheter och alla professioner ska vara representerade.  Under 2021-2022 genomfördes ett målbildsarbete inom Palliativ Vård ASIH för att klargöra FoUU-gruppens fokusområden, detta mynnade ut i en uppdragsbeskrivning från Ledningsgruppen.

FoUU-gruppens uppdrag omfattar bland annat: 

  • Att varje termin arrangera ett seminarium riktat till personal inom specialiserad palliativ vård. Varje seminarium har ett tema, och en eller flera gäster bjuds in för att föreläsa. Teman har bland annat inkluderat; Närstående – en palliativ hörnsten, Smärta ur ett tvärprofessionellt perspektiv, samt Intimitet och beröring i palliativ vård.
  • Medlemmarna i FoUU-gruppen leder så kallade Journal Clubs på sina respektive enheter. Gruppens medlemmar väljer gemensamt ut internationella vetenskapliga artiklar av intresse. Artikeln diskuteras tillsammans med stöd av forskare från PC, sedan leder gruppens medlemmar sina kollegor i diskussion av samma artikel. Varje termin läses och diskuteras två vetenskapliga artiklar. 
  • Med uppstart våren 2024 genomför gruppen punktprevalensmätningar, där gruppens medlemmar medverkar till att alla enheter mäter en utvald klinisk indikator vid ett tillfälle per termin. Frågan väljs gemensamt i gruppen och kan exempelvis röra dokumentation, smärtskattning/behandling eller samtal. Det primära syftet är att leda till, eller återkoppla till, förbättrings- eller utvecklingsarbete.
  • Information och diskussion om pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Fortlöpande information, diskussion och förankring av pågående kunskaps- och kvalitetsfrågor.
  • Samarbete med Medicinska Rådet inom Palliativ Vård ASIH är under uppstart, vi ser potentiella samordningsvinster med regelbundna avstämningar och utökat samarbete.