Denna grupp inom den specialiserade palliativa vården i Region Skåne syftar till att tydliggöra och öka samverkan mellan Palliativt Utvecklingscentrum och den kliniska verksamheten. Gruppens arbetsområden omfattar kunskaps- forsknings- och kvalitetsfrågor relaterade till Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Avsikten är att öka förutsättningarna för en likvärdig kvalitetsutveckling och implementering av den palliativa vården i Skåne samt att öka delaktighet i vårdutveckling, undervisning och forskning.

Gruppen är rådgivande och uppdrag kommer från verksamhetscheferna inom den specialiserade palliativa vården eller genom egna initiativ. Gruppens medlemmar utses av respektive verksamhetschef och består av en läkare och en kvalitetsutvecklare från vardera av de tre kliniska verksamhetsområdena, företrädare för kuratorer, dietister, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och forskare samt en representant, tillika ordförande, från Palliativt Utvecklingscentrum.

Nedan följer ett antal exempel på gruppens aktiviteter:

  • Rådgivande förslag till utbildningar vid Palliativt Utvecklingscentrum.
  • Arrangör av seminarium om Palliativ sedering och utbildning om rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård.
  • Genomgång och bedömning av revideringsbehov av de Skåneövergripande medicinska riktlinjerna och omvårdnadsriktlinjerna inom specialiserad palliativ vård samt revidering av ett antal riktlinjer.
  • Information och diskussion om pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Fortlöpande information, diskussion och förankring av pågående kunskaps- och kvalitetsfrågor.

Under 2021 har arbetsgrupp tillsatts för utredning och förslag till hur det fortsatta arbetet för FoUU Palliativ vård i Region Skåne bör fortgå framöver. De olika delarna i FoUU arbetet inom palliativ vård kommer att belysas under arbetets gång med involvering av medarbetare i verksamheterna. Arbetet beräknas vara klart vid utgången av 2021.