Välj en sida

Vad är NVP?

Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP) är en strukturerad vårdplan vars dokument ger stöd för personcentrerad vård. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården av patienter med begränsad tid kvar i livet, patienter i livets slutskede och omhändertagandet efter dödsfallet. NVP är utarbetad på basen av Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014. Därtill har Svenska Palliativregistret och Liverpool Care Pathway (LCP) använts som kunskapskällor.

Den nationella vårdplanen för palliativ vård kan användas för patienter med palliativa vårdbehov oavsett var de vårdas inom hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen. NVP ger ett stöd och en struktur för personcentrerad vård och syftar till att kvalitetssäkra vården av patienter med begränsad tid kvar i livet oavsett ålder och diagnos. NVP innehåller en särskild del som stöd för vården av döende patienter och omhändertagandet efter dödsfallet. NVP:s delar kan användas på olika sätt. Enheter har skiftande behov beroende på patienterna, vårdformen och behovet av stöd i den palliativa vården. NVP kan användas enbart som ett stöd för att ge struktur för innehållet och arbetssättet i den palliativa vården för den enskilda enheten, men också som ett komplett dokumentationsstöd. Enheten avgör efter beslut av verksamhetschefen hur dokumenten ska användas och integreras i verksamheten för att ge största möjliga stöd utifrån enhetens behov.

Trygghet för patienter, närstående och för personal

NVP syftar till att ge ökad trygghet och livskvalitet för både patienten och dess närstående genom att behoven identifieras och åtgärdas på ett strukturerat sätt. Därmed kan många problem förekommas och behandlingen blir säkrare. NVP ger möjlighet att fånga behov och önskemål i ett tidigt stadium, vilket är viktigt för patientens fortsatta livskvalitet. För personalen syftar vårdplanen till att ge en ökad trygghet genom att stödet för ett strukturerat arbetssätt minskar risken för att problem ska missas eller falla mellan stolarna. Med vårdplanen får man en överblick över patientens situation, önskemål och behov samt över vilka insatser som gjorts och bör göras.

NVP:s olika delar

NVP består av tre delar. Tanken med de olika delarna är att ge stöd för arbetet under hela vårdförloppet, från tidig till sen fas. Övergripande kan sägas att del 1 och 2 utgör beslutsstöd, det vill säga stöd för bedömning av viktiga frågeställningar i den palliativa vården och ligger till grund för palliativa insatser oavsett kvarstående tid i livet. Vårdåtgärder för palliativ vård och för den döende människan ger sen stöd för vilka palliativa åtgärder som ska aktualiseras. Del 3 – Avliden, är utformad mer som en checklista och används som stöd för åtgärder efter dödsfallet.

Hösten 2016 ger vi två utbildningstillfällen för enheter som är intresserade av att införa NVP, läs mer här

Vid frågor om NVP, kontakta vår NVP e-postlåda

X