Välj en sida

NVP - Nationell Vårdplan för Palliativ vård


Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården från det att vården övergår från botande till lindrande/ stödjande vård, till att patienten bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet. NVP kan användas såväl inom hälso- och sjukvården som inom den kommunala omsorgen oberoende av patientens diagnos och ålder. Dock omfattar inte NVÅ vården av barn under 18 år.

NVP är utarbetad på basen av Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, Nationellt vårdprogram för palliativ vård samt utifrån den samlade kunskapen i palliativ vård. Därtill har Svenska Palliativregistret och Liverpool Care Pathway (LCP) använts som inspirationskällor.

Nu finns NVP:s Beslutsunderlag och förslag till vårdåtgärder tillgängliga som läsexemplar. Dessa ska således endast användas i informations – och utbildningssyfte och inte för kliniskt bruk.

Det finns också tre stöddokument framtagna i syfte att underlätta informationsspridningen om NVP. Dokumenten svarar på frågorna:

  • Vad är NVP?
  • Hur gör vi vid införandet av NVP?
  • Hur används NVP praktiskt?

Om du har några frågor kring NVP går det bra att kontakta vår NVP e-postlåda

X