Marina Sjöberg, Birgit H Rasmusson, Anna-Karin Edberg och Ingela Beck har nyligen fått artikeln Existential aspects documented in older people’s patient records in the context of specialized palliative care: a retrospective review publicerad i tidskriften BMC Health Services Research.

Syftet med denna studie var att beskriva dokumentationen av existentiella aspekter i äldre personer patientjournaler under tiden de erhållit specialiserad palliativ vård.

Äldre personers sista tid i livet påverkas ofta av multisjuklighet och komplexa vårdbehov som omfattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Kunskapen om vilka existentiella aspekter som vårdpersonal uppmärksammar och dokumenterar inom specialiserad vård är begränsad. En kunskap som behövs för att kunna utveckla en holistisk och personcentrerad dokumentation men även för att främja reflektion och diskussion
om dokumentation av känsliga existentiella aspekter som kan
uppstå inom palliativ vård.

En granskning av 92 slumpvis utvalda patientjournaler för patienter 75 år eller äldre inskrivna på specialiserade palliativa vårdenheter och som avlidit 2017 genomfördes. I 84 patientjournaler fanns anteckningar som kunde relateras till existentiella aspekter. Anteckningarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultatet visade att existentiella aspekter dokumenterades och relaterade till både välbefinnande och illabefinnande. Existentiella aspekter handlade om förlust av frihet och självbestämmande, ensamhet och gemenskap, ångest och inre frid samt förtvivlan och hopp. Anteckningarna om existentiella aspekter var inte nedtecknade på ett strukturerat sätt och vårdplaner relaterade till existentiella aspekter saknades.

Slutsatserna från studien är att existentiella aspekter om både illabefinnande och välbefinnande var sparsamt och osystematiskt dokumenterade i äldre personers patientjournaler. Det var först när anteckningarna från patientjournalerna togs ut, fördes samman och analyserades som mönstret blev synligt. Existentiella aspekter utgör en viktig del för en personcentrerad palliativ vård. För att inte riskera att äldre personers tankar och bekymmer av existentiell karaktär förblir okända för personalen finns det ett behov av att utveckla en mer strukturerad dokumentation av existentiella aspekter.

Läs hela artikeln (på engelska) här