Vår kollega Jamie Woodworth har nyligen fått sin artikel Exploring networks of care in the end-of-life context through eco maps: feminist perspectives on caregiving in between family, community, and professionals in Sweden publicerad i tidskriften Community Work & Family.

I studien undersöktes erfarenheter av att ta emot stöd hos sex patienter och nio närstående som vårdas med specialiserad palliativ vård i Sverige, med hjälp av en tvärvetenskaplig metod som förenar så kallade ”ekokartor” samt intervjuer.

Resultaten av studien visar att även om samhället kan erbjuda ett meningsfullt stöd, så var deltagarnas acceptans av detta stöd blandat. Stöd från personal togs emot och välkomnades i syfte att lindra den kamp som sjukdom och förlust innebär. Vänner förväntades dock sällan hjälpa till praktiskt eller känslomässigt.

Detta gällde särskilt för kvinnliga informella vårdgivare, som tenderade att ta på sig den känslomässiga bördan av att vårda ensam. Manliga patienter uttryckte dock hur en ökad skörhet öppnade möjligheter för att vänner fick större praktisk och känslomässig betydelse i deras liv. Studien bidrar till fältrelaterad och feministisk litteratur genom att beskriva omsorg som en utvidgad och relationell praktik som delas och balanseras mellan flera aktörer med olika roller och värderingar.

Läs hela artikeln här