Vårdförlopp syftar till att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. År 2019 tecknade regeringen och SKR en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. För första gången införs nu personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSVF) för palliativ vård i Sverige.

Under hösten har den lokala arbetsgruppen (LAG) Palliativ vård påbörjat arbetet med införandet av vårdförloppet i Region Skåne. Vår verksamhetschef Saerun Jonsdottir är ordförande för arbetsgruppen som även inkluderar deltagare från de olika sjukhusförvaltningarna, kommuner samt patientrepresentant. Adjungerade till gruppen finns representant från LAG Läkemedel i Region Skåne samt från Palliativregistret.

Vårdförlopp för palliativ vård behövs för att:

  • Att tidigt identifiera palliativa vårdbehov visat sig vara fördel för patient, närstående och vårdpersonal.
  • Det finns en okunskap kring den palliativa vårdens innehåll såväl hos vårdpersonal som allmänheten.
  • Många vårdgivare behöver konkret stöd i att erbjuda ett strukturerat omhänder-tagande.
  • Palliativ vård behöver i högre grad utgå från patientens önskemål och prioriteringar.
  • Erbjuda information om förväntat sjukdomsförlopp och vilket stöd som erbjuds inom palliativ vård.

Det arbete som LAG Palliativ vård har utfört hittills har varit fokuserat på att identifiera de utmaningar vi har i Skåne. Gruppen ser att vården brister när det kommer till att identifiera patienter med palliativa vårdbehov i tid och med rätt kompetens. Det palliativa förhållningssättet är inte känt hos vårdgivare och det saknas kännedom om att palliativ vård inte enbart är i livets slutskede. Gruppen ser även att samverkan mellan olika vårdaktörer brister och att det saknas en dokumenterad vårdplan för patienten.

Det nya vårdförloppet vänder sig till alla åldrar och diagnoser och alla som ger vård ska kunna ge allmän palliativ vård och kunna identifiera när specialiserad palliativ vård behövs. Här ser gruppen att det finns stora brister hos de flesta vårdgivare i Skåne idag.

LAG Palliativ vård tittar nu på den framtida önskade bilden och har som uppgift under vintern att ta fram de GAP som finns hos vårdgivare. Kontakt med lokal samverkansgrupp för uppföljning och analys kommer att tas första kvartalet 2023 för hjälp med framtagande av indikatorer. Den slutliga handlingsplanen beräknas vara klar till sommaren 2023.