Interventionell smärtbehandling är en behandling som riktas direkt mot nervsystemet, och används för patienter med svår smärta där traditionella administrationsvägar för läkemedel inte har tillfredställande effekt. Behandlingen har hög evidens och ofta mycket god effekt, vilket för patienten innebär ett minskat lidande.

Nyligen har ett projekt inom Samarbete för bättre vård startats upp i Södra Sjukvårdsregionen, med syftet att hitta former för samverkan och få till ett strukturerat arbetssätt för patienter med svår smärta som har behov av interventionell smärtbehandling. En arbetsgrupp sätts nu samman med representanter från region Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Gruppen kommer att vara multiprofessionell och inkludera flera olika kompetensområden.

Arbetsgruppen kommer att genomföra en kartläggning av nuläget avseende förekomsten av patienter med svår smärta som kan vara i behov av interventionell smärtbehandling. Förslag kommer att läggas fram på struktur och vårdprocess med rutiner för handläggning av patientgruppen, samt hur man kan utveckla en långsiktig samverkan för att optimera denna handläggning. Vidare kommer gruppen att titta på hur kompetensen på området kan stärkas, och beskriva de kompetenser och resurser som behövs för behandlingen.

Slutrapporten för projektet väntas vara klar till våren 2024.