Vi är mycket glada över att kunna meddela att vi på Palliativt Utvecklingscentrum har fått finansiering för ett nytt projekt! Medlen kommer från överenskommelsen 2024 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och har delats ut via Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC).

Projektets mål är att inom Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC) öka tillgängligheten till evidensbaserad och personcentrerad palliativ vård för patienter och deras närstående genom att stödja implementeringen av det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Det finns idag förutsättningar för att säkerställa en jämlik och kunskapsbaserad palliativ vård, med stöd i evidens och det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Trots detta så saknas många gånger kunskap och strukturer som säkrar att samtal kring allvarlig sjukdom och tidiga palliativa insatser initieras inom den traditionella sjukhusbaserade vården, som framför allt fokuserar på bot.

Specifika målsättningar är att:

  • Patienter med palliativa vårdbehov, även tidigt i sjukdomsförloppet, identifieras i sjukvården och att vårdbehoven tillgodoses.
  • Vården av patienter med palliativa vårdbehov genomförs strukturerat och utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.
  • Patienter med palliativa vårdbehov och deras närstående erbjuds fler och tidigare samtal om sjukdom, framtid och vad som är viktigt i deras liv.

Projektet kommer att kombinera generella kunskapshöjande insatser med att skräddarsy insatser för varje enhet, team eller personalgrupp utifrån deras specifika behov, i syfte att främja implementeringen av det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Projektet startas upp nu i maj 2024 och pågår fram till våren 2025.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss på palluc@skane.se