Om oss

Kronobergsprojektet – Samtal vid allvarlig sjukdom

Kronobergsprojektet – samtal vid allvarlig sjukdom är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet/Region Skåne och Palliativt centrum för samskapad vård vid Linnéuniversitetet.
Syftet är att läkare genom utbildning och strukturerat arbetssätt i samtal och bemötande vid allvarlig sjukdom ska öka patienters och närståendes förutsättningar att planera, förbereda sig och göra de prioriteringar som är viktiga och meningsfulla för dem.
Det tar sin utgångspunkt från erfarenheter från brytpunktsamtal samt utvecklingsprogrammen ”Det nödvändiga samtalet” och ”Serious illness conversation” (Ariadne Labs, Boston,USA).
Genom samtalsträning, genomförande av strukturerade patientsamtal och uppföljning av projektets aktiviteter ökar förutsättningarna att uppnå personcentrerad vård vid allvarlig sjukdom.

Stödjande strukturer:
• Identifiering av patienter,” Surprise question”
• Patientinformation innan läkarbesök
• Samtalsguide för läkaren
• Strukturerad journaldokumentation
• Uppföljning av kontaktsjuksköterska
• Coachning till läkargruppen

Projektet inleds som ett pilotprojekt hösten 2017.