Anette Duarte, verksamhets- och kvalitetsutvecklare här på Palliativt Utvecklingscentrum (PC), har nyligen avlagt en masterexamen i Kvalitetsförbättring och Ledarskap inom Hälsa och Välfärd vid Jönköpings universitet. Anette påbörjade sina masterstudier på distans år 2018, och har studerat deltid parallellt med hennes arbete här på PC. Vi har pratat med Anette om hennes studier, varför hon påbörjade en master, samt hur studierna är kopplade till hennes arbete här hos oss.

Hur kommer det sig att du började studera en master?           

”Det var inte att studera en master i sig som var målet, utan mer ämnet som just den här mastern kunde erbjuda. Innan jag började arbeta på PC jobbade jag med kvalitetssäkringsfrågor på Helsingborgs Lasarett, på den tiden fanns det inte många kurser i det här ämnet. När jag hittade den här utbildningen tänkte jag ´wow´, det här någonting som jag verkligen vill göra. Jag kände att den här mastern kunde ge mig viktiga verktyg att använda i det kliniska förbättringsarbetet.

Sedan jag började här på PC som verksamhets- och kvalitetsutvecklare har jag även tyckt att vi har saknat formell kunskap i området utvecklingsarbete. Då utvecklingsarbete är en av PC:s hörnstenar kände jag att det är en viktig kompetens att ha. Den här mastern har varit upplagd på så sätt att jag har kunnat utgå från min egen verksamhet, mina studier har därför hängt ihop väldigt väl med jag gör på PC. Det har varit fantastiskt att känna att det jag lär mig kan appliceras direkt på mitt arbete.”

Vad handlade din masteruppsats om?

”Mitt uppsatsarbete handlade om att möjliggöra förbättrad patient- och närståendesamverkan inom en forsknings- och utvecklingsenhet som vi på PC är. Vi satte samman ett förbättringsteam bestående av patienter, närstående, läkare och sjuksköterskor från klinik, samt en representant från PC och jag själv som ledde arbetet. Tillsammans arbetade vi i teamet under åtta digitala träffar med att ta fram ett underlag för en digital utbildning om Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP), samtidigt som vi mätte deltagarnas upplevelse av delaktighet och samverkan i processen.

Inför träffarna skapade jag en modell för digital samverkan, i syfte att skapa en struktur som vi kunde utgå från. Arbetet med att skapa delaktighet och känsla av samverkan bestod bland annat i att skapa goda relationer och en positiv stämning i teamet.

Efter varje träff fick deltagarna skatta sin upplevelse av delaktighet och samverkan. Utöver förbättringsteamets arbete genomfördes även en kvalitativ intervjustudie i syfte att undersöka hinder och framgångsfaktorer för patient- och närståendesamverkan. Sju informanter intervjuades och datamaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Av resultatet framgår att deltagarna skattar sin upplevda delaktighet i processen högt och att vara delaktig i en samskapande process handlar om att känna motivation, trygghet, tillit, jämbördigt deltagande på lika villkor. Relationskapandet är också jätteviktigt.”

Vad var din främsta lärdom under dina masterstudier?

”Jag har fått många insikter, en av dem är att det är väldigt komplext med förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, inte minst för att sjukvårdspersonal tenderar att vara trötta på förändringar som inte leder till någon förbättring. Det är därför viktigt att skapa förståelse och mening för det förbättringsarbete som ska genomföras. Förståelsen behöver genomsyra systemet på alla nivåer, från politiker, chefer, ledning till vårdpersonal närmast patienten. Finns inte förståelsen blir inte förändringsarbetet hållbart i längden. Det är också viktigt att mäta rätt saker som i slutändan är värdeskapande för dem som vi är till för och att vi på ett strukturerat sätt både visualiserar vägen till målet och resultatet i sig.

Jag har också lärt mig vikten av att ha patienter och närståendes röst med oss i förbättrings- och kvalitetsarbete och i forskningen. Det räcker inte med att bara fråga patienter och närstående i efterhand, utan de måste vara en självklar del av processen, dels inom den kliniska verksamheten, men även här på PC där vi forskar för att underlätta för klinikerna att ge en god kvalitativ vård.”

Hur kommer du ta med dig din masterexamen i ditt arbete på PC?

”Mitt arbete med masteruppsatsen har redan lett till att ledningen på PC har lyft frågan med patient- och närståendesamverkan, och det pågår en diskussion kring hur vi kan jobba mer med detta. Förbättrad patient- och närståendesamverkan är inte något som kommer att ske av sig själv, utan det kräver en gemensam målbild här på PC. Det är utmanande att involvera patienter och närstående i forskning och utveckling av palliativ vård, samtidigt visar min studie att det går att göra det, med empati och förmåga att bekräfta de känslor som dyker upp.”

Har du några avslutande ord du skulle vilja dela med dig av?

Jag hade önskat att fler går masterutbildningen Kvalitetsförbättring och Ledarskap inom Hälsa och Välfärd, eftersom den ger så mycket. Det är kunskaper som fler behöver känna till, i synnerhet personer i ledningsfunktion. Alla som jobbar med patienter behöver kunskap kring kvalitetsarbete. Det var också så roligt att jobba med patienter och närstående, de har så mycket kunskap och erfarenheter att dela med sig av. Det var minst sagt inspirerande och ledde till många insikter för hela teamet.”