I Helsingborgs stad har vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram ett eget lokalt vårdprogram för palliativ vård, i vilken även Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP) har inkluderats. Vi har pratat med Emma Sääw som är strategisk sjuksköterska i palliativ vård inom vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg, samt Jan Bleckert, specialist i allmänmedicin och distriktsläkare på Vårdcentralen Råå för att höra mer om inkluderingen av NVP i det lokala vårdprogrammet och vilka effekter detta har haft för den palliativa vården inom kommunen.

Tidigare hade vi under många år LCP (Liverpool Care Pathway) i det lokala vårdprogrammet. LCP var väl inarbetat inom kommunen och vi såg att det fanns ett behov för att tidigt planera för patienten i ett palliativt skede, inte bara döendefasen. Det blev därför helt naturligt att övergå till NVP. Eftersom jag jobbade på Palliativt Utvecklingscentrum i gruppen med att ta fram NVP, blev det självklart att ta in detta i det lokala vårdprogrammet redan i implementeringen av NVP, berättar Emma.

Vi hade en bra struktur för vård i livets slut i och med det tidigare vårdprogrammet som inkluderade LCP, men NVP är betydligt mer utvecklat och har ett bredare användningsområde såsom tidig identifiering av palliativt vårdbehov, samt involverar anhöriga på ett helt annat sätt. Falck´s hembesöksbilar är en viktig aktör och finns NVP del 2D förberedd i god tid så fungerar vården väldigt bra och patienten tillförsäkras en fin symtomlindring i rätt tid även på kvällar och helger, säger Jan. Alla vårdcentralsläkare har fått löpande information om NVP. Det är ju de som har ansvar för både Säbo och hemsjukvården.

Vi frågar Jan om han ser några utmaningar med inkluderingen av NVP i det lokala vårdprogrammet, han kommenterar:

För egen del ser jag egentligen inga utmaningar alls, det lokala vårdprogrammet är mycket väl inarbetat på SÄBO och hemsjukvård. Vi skulle behöva använda NVP del 1 och del 2 mer för att fånga de tidiga behoven och därmed patientens önskemål innan hen blir för sjuk för bra dialog. Den specialiserade vården behöver även komma längre i användningen, säger Jan.

Det lokala vårdprogrammet innehåller en utförlig beskrivning av NVP och användandet. Det finns även separata riktlinjer särskilt för införandet av NVP. Spridningen av det lokala vårdprogrammet inom kommunen sker via alla enhetschefer, HSL kompetensgrupp för palliativ vård samt USK ombudsgrupper för palliativ vård.

Totalt använder alla kommunala SÄBO (15 st) samt alla hemsjukvårdsområden (12 st), avdelning för korttidsvård, trygghetsteamet och HAB-teamet NVP. Vi har sett att användningen av NVP har lett till ett strukturerat arbetssätt, planering även i en tidig palliativ fas, samt större delaktighet i vården för patient och närstående, säger Emma.