Vår doktorand Mattias Tranberg har precis fått sin artikel Patterns of Communication About Serious Illness in the Years, Months, and Days before Death publicerad i tidskriften Palliative Medicine Reports.

Socialstyrelsen har fastställt att det är av högsta prioritet att patienter och närstående erbjuds ett brytpunktssamtal inför livets slutskede, det vill säga att de ges information om att döden kommer inom överskådlig tid. I den här studien undersöktes hur många dagar före dödsfallet detta samtal ägde rum. Data hämtades från Palliativregistret samt extraherades ur avlidna patienters journaler.

Resultatet visade att samtalen ägde rum åtta dagar före dödsfallet inom specialiserad palliativ vård, fyra dagar före dödsfallet på onkologen och två dagar före dödsfallet för KOL-patienter på internmedicin.

Ett annat fynd var att det endast fanns dokumentation om brytpunktssamtal vid livets slutskede i hälften av de journaler som enligt Palliativregistret skulle innehålla dokumentationen.

När studien vidgades, från att endast innefatta brytpunktssamtal inför livets slutskede, till att innefatta alla samtal (framförallt brytpunkter) från diagnos till dödsfall hittades många samtal, ibland år före dödsfallet, men framförallt månader och dagar före döden.

Studien visar att samtal om allvarlig sjukdom inte endast bör vara, utan faktiskt är, en process.

 

Du kan läsa hela artikeln (på engelska) här.