Våra kollegor Dröfn Birgisdóttir, Anette Duarte, Birgit H. Rasmussen och Carl Johan Fürst har tillsammans med Anna Dahlman och Bengt Sallerfors nyligen publicerat en artikel i tidskriften BMC Palliative Care.

Artikeln beskriver utvecklingen och pilottestningen av Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP) som syftar till att kvalitetssäkra vården oberoende av diagnos eller tiden kvar i livet.

NVP bygger på nationella och internationella rekommendationer för god palliativ vård. En tvärprofessionell nationell rådgivande kommitté med över 90 personer deltog i processen tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, närstående och pensionärsorganisationer. Användbarheten testades i tre pilotstudier inom olika vårdformer.

Resultaten visar att NVP kan underlätta tvärprofessionellt samarbete, ge vägledning för att identifiera patienters palliativa vårdbehov och ge stöd för individuella vårdåtgärder för att säkerställa optimal livskvalitet, både för patienten och de närstående.

Läs artikeln i sin helhet (på engelska) här

Bilden illustrerar utvecklingen och pilottestningen av Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP)