För ett år sedan fick Palliativt Utvecklingscentrum (PC) ett stort anslag från Familjen Kamprads stiftelse för att studera effekterna av Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP), något som vi länge velat göra och nu gläds mycket att få möjlighet till. Vi har förberett oss under förra året och bland annat sökt tillstånd hos Etikprövningsmyndigheten och rekryterat en doktorand som kommer att genomföra en del av projekten.

Vi kommer att studera effekterna av NVP både genom registerstudier och kliniska studier på olika nivåer i vårdsystemet. Nu, under vårvintern 2022 då anslaget börjar gälla drar vi så igång med de första studierna, dessa kommer sannolikt att innefatta implementering av NVP för patienter med KOL, studier av palliativa vårdbehov på akutmottagning samt en studie som använder information från Svenska palliativregistret länkat till PCs egen information om användandet av NVP.

Det är många bitar som måste vara på plats för att de olika delprojekten ska kunna påbörjas: rätt personer, kompetens, bakgrundskunskap och, inte minst, kliniska enheter som är intresserade och har möjlighet att delta. När allt detta finns följer datainsamlingen, som i vårt fall ofta även innefattar hjälp med att implementera NVP, sedan analys av den data har samlats in, och sist tolkning och författandet av en vetenskaplig artikel.

Det är inte någon snabb process, som alla som provat forskning vet, men i slutändan kommer vi att veta vilka effekter NVP har för de som vi alla jobbar för att hjälpa: patienterna.