För första gången skapas nu ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSVF) för palliativ vård i Sverige. Standardiserade vårdförlopp är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienten. Just nu är vårdförloppet för palliativ vård ute på remiss och synpunkter samlas in från sakkunniga i hela Sverige. Palliativt Utvecklingscentrum är med i processen och bidrar med yttrande.

Vi har intervjuat Aleksandra Cavic, hälso- och sjukvårdsstrateg på enheten för kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne. Aleksandra jobbar bland annat med remisshanteringen i Skåne, vi har pratat med henne om det arbetet och vad PSVF kommer att innebära för den palliativa vården i regionen.

Det man vill uppnå med vårdförlopp för palliativ vård, och PSVF generellt som arbetssätt, är en mer jämlik vård i hela landet. Utan PSVF jobbar varje region med egna riktlinjer och lokala vårdprogram, vilket också leder till en viss skillnad på vård för patienten mellan olika regioner.  

Standardiserade vårdförlopp har länge använts inom cancervården, där har man sett goda resultat och en förbättrad vård för patienterna. Nu går vi vidare och utvecklar det arbetssättet även inom den palliativa vården, berättar Aleksandra.

Det här är första gången vi i Sverige inför ett standardiserat vårdförlopp för palliativ vård, och under de kommande åren kommer PSVF även att skapas för en rad andra vårdområden.

Allt hänger ihop med den nya nationella kunskapsstyrningsorganisationen som tillkom 2019. Vi har nu 26 olika nationella programområden inom hälso- och sjukvård som jobbar intensivt med att ta fram nya standardiserade vårdförlopp och andra nationella riktlinjer, säger Aleksandra.  

Aleksandras enhet samlar in remissvar fram till den 7 februari, därefter sammanställer de alla svar innan de skickas vidare till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Pandemin har bjudit på vissa utmaningar under processen då det har varit ett pressat läge inom hälso- och sjukvården och många har haft brist på tid. Men från de remissvar vi har fått in kan vi se att de som är sakkunniga verkligen har satt sig in i detta och gett djupgående synpunkter på innehållet, berättar Aleksandra.

Så snart PSVF för palliativ vård har blivit godkänt kommer arbetet med införandet av vårdförloppet sätta igång inom Region Skåne.

Vi har anställt två processledare på koncernkontoret för att koordinera samtliga godkända vårdförlopp. Första steget är att bilda lokala arbetsgrupper för införandet och genomföra GAP-analyser. I en GAP-analys tittar man på hur man jobbar i dagsläget, och vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska var i enlighet med det standardiserade vårdförloppet.

Ofta handlar det om ganska små justeringar, men det kan i vissa fall handla om större åtgärder som kräver ökade ekonomiska resurser. Det tittas noga på vilka utmaningar som finns och om varje förvaltning kan hantera det eller behöver ytterligare resurser, berättar Aleksandra.

Vi uppskattar verkligen alla de sakkunniga som bidrar till arbetet med remissen, och välkomnar att vi inom regionen samarbetar för att få vårdförloppet för palliativ vård infört. Allt handlar i slutändan om att patienterna ska få en bättre vård, avslutar Aleksandra.