I maj 2022 samt januari 2023 anordnade vi på Palliativt Utvecklingscentrum två workshops med fokus på samtal vid livshotande sjukdom i palliativ vård. Vi bjöd in deltagare med intresse för samtal i livets slutskede, totalt medverkade drygt 20 personer vid varje workshop.

Det övergripande syftet med dessa tillfällen var att verka för att det ska genomföras fler och tidigare samtal med patienter och närstående om deras behov och värderingar. Det kan då underlätta med en samsyn kring olika typer av samtal vilket i sin tur kan påverka utbildningssatsningar och riktlinjer för dokumentation.

Vid dessa två workshops fördes diskussioner om olika typer av samtal, alltifrån diagnosbesked till samtal med en döende person. Fokus låg dock på begreppen ”Samtal vid allvarlig sjukdom” och ”Brytpunktssamtal”. Detta är samtal som passar in vid delvis överlappande tidpunkter under sjukdomsförloppet. Det framkom också att synen på samtal bör ses som en relationell process som sker över tid. Eftersom begreppet ”Samtal vid allvarlig sjukdom” nyligen förts in i Vårdförloppet kom den andra workshoppen att till stor del att handla om innehållet i det samtalet. Vår förhoppning är att kunna skapa en gemensam modell för olika typer av samtal där bland annat tidsperspektiv och innehåll blir tydligt.

Det beslutades vid workshopen i januari om att fortsatt arbete ska ske i digital form under våren samt ytterligare en fysisk träff i samband med Nationella konferensen i Palliativ vård i Malmö i oktober 2023. Målsättningen är att kunna enas om definitioner och eventuella kvalitetsindikatorer för målsättning och uppföljning. Vi ser mycket framemot det fortsatta arbetet!