Våra kollegor Ingela Beck och Birgit Rasmussen har tillsammans med Kicki Törnquist, Anders Gruvebäck och Ulrika Olsson Möller fått en artikel publicerad med titel Nurses’ experiences of using the Integrated Palliative care Outcome Scale with patients in specialized palliative care—A qualitative focus group study.

Syftet med studien var att utforska sjuksköterskors erfarenheter av att använda Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) som ett kommunikationsverktyg inom specialiserad palliativ vård. Fem fokusgrupper genomfördes med sjuksköterskor från fyra specialiserade palliativa vårdenheter, och diskussionerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultatet av studien visar på att användning av IPOS för kommunikation med patienten gav en möjlighet att förstå patientens vårdbehov och att låta dessa vårdbehov styra vårdinterventionerna. Förutsättningar i form av att ha etablerat en relation, en god atmosfär, färdigheter i att använda IPOS och flexibilitet behövdes för att etablera en interaktiv kommunikation. Det var en utmaning att kommunicera om frågor som väckte känslomässiga reaktioner hos patienten, samt en balansgång mellan att använda en strukturerat frågeformulär och att övervinna kommunikationsutmaningar. Men när de två färdigheterna kompletterade varandra var IPOS ett användbart verktyg för att främja en personcentrerad vård.

Läs hela artikeln (på engelska) här