Carl Johan Höijer, överläkare på palliativvårdsavdelningen i Lund, har tillsammans med Miriam Johnsson från University of Hull nyligen fått en vetenskaplig studie publicerad i International Journal of Cardiology.

Implanterad defibrillator (ICD) är en väl etablerad och livräddande behandling för patienter med hjärtsvikt, men p.g.a. risken för onödiga och meningslösa chocker sista dygnet rekommenderas att ICD:n stängs av i livets slutskede, då palliativ vård också är relevant.

Den här studien syftar till att kartlägga hur många av de som avled under 2018 med hjärtsvikt och ICD i Sverige fick tillgång till Specialiserad Palliativ Vård (SPV), samt hur stor andel av de som avled utanför sjukhus fick sin ICD avstängd och om tillgång till SPV påverkade detta.

Data analyserades från Svenska ICD- och Pacemakerregistret, Svenska Palliativregistret samt Socialstyrelsens dödsorsaksregister, för att hitta samtliga patienter som avled utanför sjukhus. Journalkopior granskades från respektive sjukhus för att klargöra
om ICD:n blivit avstängd före dödsfallet.

Resultatet visade på att bara drygt hälften av patienterna som avled utanför sjukhus fick sin ICD avstängd före dödsfallet. Tillgång till Specialiserad Palliativ Vård ökade signifikant den andelen men få patienter fick tillgång till detta om de inte hade en samtidig cancerdiagnos.

Läs gärna hela artikeln (på engelska) här