En artikel skriven av Stinne Glasdam, Hakima Karidar, Pia Lundqvist och Sigrid Stjernswärd har nyligen publicerats i tidskriften Death Studies, med titel ”Unity strengthens and inhibits development: A focus group interview with volunteer adults in support programs for bereaved children and their family”.

Artikeln belyser interaktion och gruppdynamik hos vuxna volontärer i stödprogram för efterlevande barn i sorg. En fokusgruppsintervju med sju volontärer genomfördes
inom studien, en latent och tematisk analys enligt Braun och Clarke utfördes, inspirerad av Goffman som teoretiska ramverk.

Studien bidrar till att utöka kunskapen om volontärer som engagerar sig i stödprogram som riktar sig specifikt till barn, inklusive motivationsfaktorer för att engagera sig i sådant arbete, och om intern dynamik i sådana volontärgrupper, där tidigare forskning saknas.

Resultatet visar på att personlig förtvivlan, baserad på privata och/eller yrkesmässiga erfarenheter, och viljan att göra gott är starka motivationsfaktorer och drivkrafter bakom vuxna volontärers engagemang i stödprogram för efterlevande barn med familjer. Vidare bidrog ett starkt engagemang bland volontärerna och interna rekryteringsstrategier till att upprätthålla och befästa stödprogrammets genomförande. Både formell och informell vägledning och ledarskap bidrog till att upprätthålla gruppens volontärarbete.

Artikeln är en del av Hakima Karidars doktorandprojekt som fokuserar på barn och anhöriga inom palliativ vård. Hakima är specialistsjuksköterska inom onkologi och palliativ vård, och arbetar på Palliativ vård och ASIH i Lund vid sidan om sin doktorandtjänst.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här