Vår doktorand Jamie Woodworth har nyligen fått sin artikel “Building Death Literacy Through Last Aid: An Examination of Agency, Ambivalence and Gendered Informal Caregiving Within the Swedish Welfare State” publicerad i Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Studien reflekterar över genomförandet av ett utbildningsinitiativ inspirerat av hälsofrämjande palliativ vård (HPPC), kallat ”Sista Hjälpen”, i ett svenskt sammanhang och dess inflytande på de sociala vårdrelationerna. Deltagarna i utbildningen beskrev Sista Hjälpen som ett verktyg som gav dem en känsla av inflytande bland konkurrerande normer och förväntningar på vad informellt omsorgsarbete innebär.

Dessa resultat visar att genomförandet av Sista Hjälpen i den svenska kontexten kännetecknas av en spänning mellan normer för institutionellt omsorgsgivande kontra omsorgsgivande i samhället, vilket representerar ett fall av sociologisk ambivalens. Dessutom visar resultatet att kvinnor oproportionerligt ofta utför informellt omsorgsarbete för svårt sjuka närstående i en institutionell kontext där de statliga omsorgstjänsterna minskar. Med hjälp av en feministisk analysmetod diskuteras dessa resultat och HPPC-perspektivet i ljuset av tendenserna till nedskärning av välfärden i de nordiska länderna.

Läs hela artikeln (på engelska) här