Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP) har sedan starten av Palliativt Utvecklingscentrum varit ett av våra viktigaste områden för kvalitetsutveckling, idag är vårdplanen implementerad på över 400 vårdenheter runt om i landet. Alla åtgärder inom NVP är baserade på evidens och beprövad erfarenhet.

Just nu bedriver vi två forskningsprojekt i syfte att även undersöka den vetenskapliga evidensen för NVP. Inom det första projektet studeras effekten av NVP genom att undersöka patientens, personalens och närståendes upplevelser i sjukvårdssystemets olika delar. En algoritm kommer att utvecklas med syfte att identifiera patienter som kan vara i behov av palliativa vårdinsatser, baserat på data från Region Skånes vårddatabaser. Inom projektet kommer även att NVP del 1 användas för att göra en bedömning och kategorisering av det palliativa vårdbehovet på akutmottagningar, i syfte att underlätta beslutsfattande kring implementering. Just nu pågår datainsamling från akuten, Svenska Palliativregistret och Region Skånes vårddatabas. Nästa steg är att påbörja analys av insamlad data.

”Det är viktigt att se om det stöd som vi erbjuder i form av NVP verkligen ger ett värde för patienter, närstående och personal. Vi på Palliativt Utvecklingscentrum har ett ansvar att utvärdera NVP på ett vetenskapligt sätt, så att vi även kan utveckla stödet på vetenskaplig grund”, säger vår kollega Maria Schelin, docent och forskare inom projektet.

Det andra forskningsprojektet som vi bedriver kring NVP fokuserar på personer med demens och deras närstående. Vi kommer att utvärdera NVPs olika delar och också undersöka andra faktorer som vi tror kan ha betydelse för demensvården, med ett fokus på den sista tiden i livet. Metodologiskt är projektet brett sammansatt med både registerstudier, implementeringsstudier och fokusgruppintervjuer. Projektet är än så länge i ett tidigt stadie, och vi håller på att ansöka om etisk prövning av forskningen.

”Vi hoppas och tror att NVP har positiva effekter på den palliativa vården. Men det är mycket vi inte vet, exempelvis om NVP har samma effekt i alla vårdsituationer, eller hur effekterna ser ut över tid. I vissa vårdsituationer kanske NVP inte har effekt alls, och det är viktigt att vi tar reda på det”, säger Maria.

Vi ser mycket framemot att se resultaten från våra två forskningsprojekt och den vetenskapliga evidensen för NVPs effekter för patienter, närstående och vårdpersonal.