Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården i övergången från botande till lindrande/stödjande vård, till att patienten bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet. NVP kan användas såväl inom hälso- och sjukvården som inom den kommunala omsorgen, oberoende av patientens diagnos och ålder. Dock omfattar inte NVP vård av barn under 18 år.

I NVP finns den palliativa vårdens viktigaste grunder samlade och kan hjälpa till att omsätta teoretisk kunskap till klinisk praktik. NVP bygger på den samlade kunskap som bland annat finns i Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och Nationellt Vårdprogram för Palliativ vård. Därtill har Svenska Palliativregistret och Liverpool Care Pathway (LCP) använts som kunskapskällor. NVP ökar möjligheten för patient och närstående att vara delaktiga i vårdens planering och mål och används tvärprofessionellt, i samråd med hela teamet.

NVP är framtagen av Palliativt Utvecklingscentrum i Lund som också ansvarar för revidering av dess innehåll.

Syfte
NVP har tagits fram för att ge stöd och struktur i vården av vuxna människor med palliativa vårdbehov och syftar till att ge ökad trygghet och livskvalitet för både patienten och de närstående genom att behoven identifieras, åtgärdas, följs upp och dokumenteras på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt. För personalen syftar vårdplanen till att ge en ökad trygghet genom att viktiga aspekter uppmärksammas. Man får en överblick över patientens situation, önskemål och behov samt över vilka individuella insatser som gjorts och planeras.

Införande av NVP – verksamhetschefens beslut
Det är av största vikt att införandet av NVP föregås av ett tydligt beslut från verksamhetsledningen. Därför ska inte vårdplanen användas förrän verksamhetschefen beslutat om ett införande. När beslutet är fattat registrerar sig enheten som användare hos Palliativt Utvecklingscentrum – se Skapa ett NVP-användarkonto för din enhet i menyn till vänster.