Vilka delar av NVP som ska användas i verksamheten väljs utifrån patientens behov och enhetens beslut av arbetssätt.

Bedömning av palliativt vårdbehov – Del 1

Del 1 utgör ett förenklat stöd för identifiering av patientens vårdbehov och på vilken vårdnivå insatser ska ske. Den kan till exempel användas av läkare/sjuksköterskor på mottagningar på sjukhus och vårdcentraler, som stöd vid konsultationer eller som stöd vid inskrivning av nyinflyttade inom kommunala vårdboenden. Läs dokumentet i sin helhet här.

 

Beslutsstöd för palliativ vård – Del 2

Detta beslutsstöd ger stöd för bedömning av behov, symtom, önskemål och prioriteringar. Innehållet täcker de frågor och områden som är viktiga att ta ställning till oavsett om det är en vecka kvar i livet eller ett år. Läs dokumentet i sin helhet här.

 

Vårdåtgärder för palliativ vård – Del 2

Här finns vanligt förekommande problem samlade samt förslag på vilka vårdåtgärder som kan tänkas bli aktuella att sätta in. Översiktsbladet ger en översikt över vilka problem som ligger i fokus. Varje problem har sitt eget blad med förformulerad text avseende problem, mål och åtgärder. Om förslagen visar sig vara otillräckliga finns möjlighet att göra egna tillägg och kommentarer alternativt skapa en individuell vårdplan (IVP). Tanken är således att man ”dockar på” de problem/blad som man aktivt ska arbeta med. Således används endast de blad/problemområden som är aktuella för den specifika patienten. Läs dokumentet i sin helhet här.

 

Utökat beslutstöd för den döende människan – Del 2D

Används när patienten bedöms vara döende med endast dagar upp till en vecka kvar i livet. Läs dokumentet i sin helhet här.

 

Vårdåtgärder för den döende människan – Del 2D

Här finns möjlighet att följa och observera viktiga symtom- och statusområden då döden är nära förestående med en kontinuerlig bedömning. Vårdåtgärderna för den döende människan lyfts fram och synliggörs för hela teamet kring patienten. Den här delen kan med fördel förvaras patientnära med patient och/eller närståendes samtycke. Läs dokumentet i sin helhet här.

 

Efter dödsfallet – Del 3

Denna del är av checklistskaraktär innehållande förslag på omhändertagande efter dödsfallet samt stöd och samtal med närstående. Läs dokumentet i sin helhet här.

 

X