Österlenprojektet inleddes 2017 och avslutades 2023. Visionen med projektet var att tillgodose en god vård i livets slut till alla i Simrishamns kommun. Vi ville skapa en modell där alla delar av samhället driver utvecklingen av palliativ vård som ska vara både jämlik och av hög kvalitet.

Projektet utgick från Simrishamns kommun där vi skapade en modell med potential till utvidgning regionalt, nationellt och eventuellt även internationellt. Projektplanen utgick från ett unikt samarbete mellan alla huvudmän som vårdar patienter i livets slutskede (kommun, primärvård, Region Skåne, sjukhuset), medborgarna och frivilligorganisationer, inklusive Stiftelsen Hospice Österlen – en palliativ vård utan gränser.

Genom ett perspektiv som utgick från folkhälsa och inkluderade civilsamhället och det som internationellt benämns för ”compassion” (medkänsla) ville vi stärka medborgarnas och vårdpersonalens engagemang och kunskap i frågor som rör vård livets slutskede. Vi ville skapa bättre vårdplaner för patienterna och aktivt verka för en sömlös integration vårdgivare emellan. Närstående har tillsammans med patienterna stått i centrum för projektet som inkluderade en satsning på utbildning- och kompetenshöjning till all berörd personal kring den döende personen. Vi har inom projektet engagerat oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner. 

Läs mer på Österlenprojektets hemsida: www.osterlenprojektet.com