Visionen med Österlenprojektet är att tillgodose en god vård i livets slut till alla i Simrishamns kommun. Vi vill skapa en modell där alla delar av samhället driver utvecklingen av palliativ vård som ska vara både jämlik och av hög kvalitet.

Vårt projekt utgår från Simrishamns kommun där vi skapar en modell med potential till utvidgning regionalt, nationellt och eventuellt även internationellt. Projektplanen utgår från ett unikt samarbete mellan alla huvudmän som vårdar patienter i livets slutskede (kommun, primärvård, Region Skåne, sjukhuset), medborgarna och frivilligorganisationer, inklusive Stiftelsen Hospice Österlen – en palliativ vård utan gränser.

Via ett perspektiv som utgår från folkhälsa och inkluderar civilsamhället och det som internationellt benämns för ”compassion” (medkänsla) vill vi stärka medborgarnas och vårdpersonalens engagemang och kunskap i frågor som rör vård livets slutskede. Vi vill skapa bättre vårdplaner för patienterna och aktivt verka för en sömlös integration vårdgivare emellan. Närstående står tillsammans med patienterna i centrum för projektet som kommer att innehålla en satsning på utbildning- och kompetenshöjning till all berörd personal kring den döende personen. Vi engagerar oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner.

Läs mer på Österlenprojektets hemsida: www.osterlenprojektet.com

 

X