Vem är NVP till för?

Vilka yrkeskategorier kan använda NVP?
NVP är till för hela teamet och för alla yrkeskategorier. NVP är framtaget utifrån patientens behov, därför är det av största vikt att samtliga kompetenser och yrkesgrupper samarbetar tillsammans med patient och närstående, kring hur vården, stödet och insatserna ska planeras och genomföras. NVP är således ett stöd för hela teamet kring patient och närstående.

Är NVP tillgängligt för samtliga vårdformer?
NVP riktar sig till och är tillgängligt för samtliga vårdformer som möter patienter med palliativa vårdbehov, så även vård i privat regi.

Lyfts anhörigas behov, eller är det strikt patientens fokus?
Det är viktigt att närståendes behov av hjälp och stöd uppmärksammas. I NVP finns stöd och struktur för att detta sker vilket bidrar till trygghet både för patient och närstående.

Varför finns ett eget avsnitt för barn som närstående i NVP?
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd när förälder eller annan viktig vuxen drabbas av en allvarlig sjukdom eller avlider (§2g Hälso- och sjukvårdslagen, 2009:979). När en vuxen som är viktig för ett barn, befinner sig i livets slutskede, behöver barnet få information om diagnos, prognos och behandling. För hälso- och sjukvårdspersonal handlar det framförallt om att stötta vårdnadshavarna i att möta behov hos barnet, men också att barnen vet vem de kan kontakta vid eventuella frågor.

Gäller NVP för barn?
Nej, NVP riktar sig till vård av patienter med palliativa vårdbehov från 18 år och uppåt.

 

Dokumenten

Hur får man tag i dokumenten? Vi vill se hur de ser ut.
På Palliativt Utvecklingscentrums hemsida, under Dokument (läsexemplar) i menyn till vänster, finns samtliga dokument tillgängliga som läsexemplar.

 

Användning

Hur ofta behöver NVP uppdateras?
NVP bör uppdateras när patientens tillstånd, behov, önskemål och prioriteringar förändras. Om vården kring patienten ”flyter på” och inga förändringar alls sker, rekommenderas ställningstagande till uppdatering av NVP – del 2 efter 3-4 månader. När döden är nära förestående, kanske upp till en vecka kvar i livet, ska frågeställningarna vara uppdaterade och aktuella med patientens och närståendes behov och önskemål.

Måste kriterier uppfyllas för att påbörja vården av del 2D?
Inga specifika kriterier behöver vara uppfyllda men ansvarig läkare ska göra en samlad bedömning om att patienten är döende innan vården påbörjas enligt Utökat beslutsstöd för palliativ vård (dagar upp till någon vecka kvar i livet). Det är dock av största vikt att viktiga bedömningar och observationer avseende patientens symtom och status inte fördröjs och att viktiga vårdinsatser påbörjas.

Vem utför bedömningar i NVP? Personal, närstående och/eller patient?
I NVP finns möjlighet till samverkan mellan olika yrkeskategorier. Vem som ska utföra och dokumentera utförda bedömningar på enskilda enheter behöver diskuteras och tas beslut om innan införande av NVP. När läkaren ska utföra och dokumentera bedömningen finns detta angivet vid raden för signering. Patient- och närstående bör alltid tillfrågas om de på något sätt önskar vara delaktiga i vård och behandling.

Är NVP en journalhandling?
Ja, om NVP-dokumenten används för att dokumentera i ska dessa betraktas som en journalhandling.

Måsta alla delarna användas?
Nej, samtliga delar måste inte användas. Verksamheten avgör vilken eller vilka delar som ska användas inom den aktuella enheten. Beslut fattas utifrån patientens behov och arbetssätt.

 

Införande

Vad gör jag om min enhet vill införa NVP?
Verksamhetschefen ansvarar för beslut om införande av NVP. Därefter kan registrering av enheten ske på Palliativs Utvecklingscentrums hemsida – Registrering av NVP-användare och kontaktpersonen får en inloggning för att få tillgång till NVP-dokument för klinisk användning (dokument utan vattenstämpel).

Kommer materialet vara kostnadsfritt?
Samtliga dokument, inklusive stöddokument, finns tillgängliga utan kostnad på Palliativt Utvecklingscentrums hemsida till registrerade NVP-användare.

 

Uppdatering

Vad gör jag om jag har förslag på förändringar/förbättringar på NVP?
Palliativt Utvecklingscentrum tar tacksamt emot alla förslag på hur NVP kan utvecklas och bli ännu bättre. Dessa skickas till oss (skannade dokument går bra). Det går också utmärkt att skicka sina synpunkter till vår e-post: nvp.palluc@skane.se

Hur ofta kommer NVP att uppdateras?
Årligen kommer ändringsförslag från NVP-användare att inhämtas och analyseras. När förändringar av betydelse behöver ske, utifrån användarnas synpunkter och aktuell kunskapsbas, uppdateras NVP till ny version.

 

IT

Kommer NVP att kunna kopplas till journalsystem?
Förutsättningen är att de lokala/regionala användarna inkluderar NVP i de digitaliseringsprocesser som är/blir aktuella. I dessa situationer bör Palliativt Utvecklingscentrum informeras för att få en samlad bild av hur NVP digitaliseras och att kunna sprida erfarenheter.

 

LCP i förhållande till NVP

Vilka är de största skillnaderna mellan LCP och NVP?
NVP är framtaget på basen av Kunskapsstödet för palliativ vård, Vårdprogrammet för vård i livets slutskede samt LCP (Liverpool Care Pathway) och är därmed anpassat för svensk hälso- och sjukvård. I NVP finns stöd för vård av patienter med palliativt vårdbehov oavsett tiden kvar i livet, således även för tiden innan patienten bedöms vara döende, vilket saknas i LCP. I NVP finns också stöd för hur man kan planera vården vidare med hjälp av föreslagna vårdåtgärder som kan tänkas bli aktuella att sätta in för varje enskild människa som vårdas. Syftet är att ge personcentrerad vård utifrån patientens och eventuella närståendes behov av hjälp och stöd.

Är NVP en ersättning för LCP?
NVP kan ses som en ersättning för LCP. Enheter som i dag använder LCP behöver ta ställning till om man vill övergå till NVP eftersom LCP inte kommer att revideras och uppdateras varken i Sverige eller internationellt. Palliativt Utvecklingscentrum kommer att fokusera på utveckling av NVP.

 

Utbildning/information

Kommer man att kunna byta till NVP direkt om man idag använder LCP eller krävs det någon utbildning innan?
Vi tror att införandet av NVP kan underlättas om man tidigare använt ett strukturerat stöd som LCP. Dock rekommenderas att enheter som önskar gå över till NVP inhämtar kunskap om vad NVP är och hur den är tänkt att användas. På Palliativt Utvecklingscentrums hemsida finns informationsfilmer och annan information som kan vara till stöd vid införandet. Vi erbjuder även en webbutbildning om NVP – mer information och anmälan här.

Måste man gå en utbildning om NVP?
Det är inte obligatoriskt att gå en utbildning om NVP. Men enheter som har för avsikt att införa NVP rekommenderas att inhämta kunskap om NVP och hur den är tänkt att användas. På Palliativt Utvecklingscentrums hemsida finns informationsfilmer och annan information som kan vara till stöd vid införandet. Vi rekommenderar även att medarbetare som ska arbeta med NVP går vår webbutbildning – mer information och anmälan här.

Kan man få använda filmerna om NVP på sin egen arbetsplats i utbildningssyfte?
Allt material som finns framtaget på Palliativt Utvecklingscentrums hemsida kan användas och utnyttjas vid informationsspridning om NVP.

 

Samverkan

Om patienten byter vårdform följer NVP med då som ett pappersdokument om den är påbörjad?
Hur informationsöverföring sker när patienten byter vårdform eller när olika vårdformer samverkar måste diskuteras och beslutas innan införande. Då NVP används för dokumentation gäller, som för andra journalhandlingar, att patientens samtycke föreligger innan informationen förs vidare.

 

Dokumentation

Måste man dokumentera i NVP-dokumenten?
Hur dokumenten ska användas beslutas av chef/ledning utifrån enhetens behov och arbetssätt. Om befintlig journalföring innehåller det som NVP rekommenderar kan beslut fattas att använda NVP endast som ett kunskapsstöd och inte som ett dokumentationsstöd. Enheterna rekommenderas att göra upprepade journalgranskningar, t ex med hjälp av en granskningsmall som tillhandahålls av Palliativt Utvecklingscentrum, som kan vara till stöd inför ett sådant beslut.

Riskerar det att bli dubbeldokumentation?
Dubbeldokumentation i patientjournalen behöver ses över och undvikas. Alla rutiner som rör dokumentation bör ske efter beslut om hur NVP-dokumenten ska användas och ses som ett komplement till övrig journalföring. Det bör finnas tydliga riktlinjer om vad som ska dokumenteras var och detta behöver vara tydligt för samtliga medarbetare.

 

För mer information, kontakta oss via e-post: nvp.palluc@skane.se