Palliativ FoUU-grupp i Region Skåne agerar länk mellan forskning och klinisk verksamhet

Region Skåne bildade under 2015 en palliativ FoUU-grupp med representanter från Palliativ vård och ASIH Kryh, Sund och SUS samt från Palliativt Utvecklingscentrum. Bengt Sallerfors vid Palliativt Utvecklingscentrum är ordförande. I november hade gruppen sitt första, konstituerande möte.

FoUU-gruppen blir ett Skåneövergripande forum för kunskaps- och kvalitetsfrågor och kommer även att fungera som en länk mellan den kliniska verksamheten och Palliativt Utvecklingscentrum. Efterfrågan på och behov av utbildningar kommer att lyftas samtidigt som forskningsresultat och vårdutveckling ska komma den kliniska verksamheten till del. Syftet är att öka samverkan inom Region Skåne, öka förutsättningarna för likvärdig kvalitetsutveckling och implementering samt att öka delaktighet i vårdutveckling, undervisning och forskning.

Den palliativa FoUU-gruppen kommer att träffas fyra gånger per år.

Vid frågor om Region Skånes palliativa FoUU-grupp, kontakta ordförande Bengt Sallerfors