Palliativt Utvecklingscentrum genomför, i samarbete med Stockholms Sjukhem, ett forskningsprojekt som ska studera om införandet av Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP), del 2, har effekt på patientnöjdhet, livskvalitet och symtom.

Projektet genomförs på geriatriken på Stockholms Sjukhem. Som metod används enkäter efter vårdtiden. Vår medarbetare post. doc. Christel Hedman berättar att projektet genomförs i två steg: Innan införande av NVP 2: april – augusti 2019, samt efter införande av NVP: november 2019 – februari 2020. 250 patienter deltar i båda grupperna och Christel kommer att jämföra resultaten innan och efter införandet av NVP 2.