Projektet Meningsfull bedömning av vårdbehov (MAP-needs) har som sitt yttersta mål att optimera vården för enskilda personer och deras närstående, när livet hotas på grund av åldrande eller sjukdom. För att vården ska kunna bli så bra som möjligt är det viktigt att personen får möjlighet att ge uttryck för sin situation och sina behov. Detta är i sin tur en förutsättning för att personalen ska kunna uppmärksamma behoven och tillgodose eller försöka möta dem. I projektet används skattningsformuläret IPOS (Integrated Patient care Outcome Scale).

IPOS används som ett underlag för samtal med patienten och/eller med någon som står personen nära och ger stöd för att förstå personens situation och behov. Tillsammans med patienten och/eller med dennes närstående kan teamet därefter fatta väl underbyggda beslut om lämpliga vårdåtgärder.

Modellen för införandet av IPOS och utbildningsinsatser till vårdpersonal som används i projektet har tagits fram av Palliativt Utvecklingscentrum och Högskolan Kristianstad och baseras på implementeringsriktlinjer för och forskning om personcentrerade utfallsmått (PCOM) inom palliativ vård.
Specifika syften för projektet är: I) att utvärdera om framtagna implementeringsstrategier befrämjar meningsfull systematisk användning av IPOS som PCOM, II) att undersöka vårdpersonals, patienters och närståendes upplevelser av att använda IPOS som PCOM och III) att kartlägga patienters behov, besvär och symtom över tid vid palliativ vård med IPOS.

Ingela Beck är projektledare.

Artiklar relaterade till projektet:
Translation and cultural adaption of the Integrated Palliative care Outcome Scale including cognitive interviewing with parents and staff

The integrated palliative care outcome scale for patients with palliative care needs: Factors related to and experiences of the use in acute care settings.