Med målet att ge stöd till alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård har International Collaborative for Best Care for the Dying Person utvecklat ett stöd för tillhandahållande av vård av den döende människan i ett ramverk kallat 10/40-modellen. 10/40-modellen bygger på tio huvudprinciper och fyrtio områden som är centrala att vården följer upp och kvalitetssäkrar, du kan läsa mer om 10/40 modellen här.

För ett framgångsrikt införande är det viktigt att 10/40-modellen stöds av en stabil implementerings- och spridningsprocess för att säkerställa att den bästa vården överförs till vårdpersonalen. För att underlätta detta har det internationella samarbetet inrättat referenscentrum (Reference Centre) som en viktig del av sitt program för kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Vi är väldigt glada över att Palliativt Utvecklingscentrum blir nu ett referenscentrum! Detta innebär att vi har ett ansvar för att utveckla, implementera 10/40-modellen i svensk hälso- och sjukvårdskontext. Vilket vi åstadkommit genom att ta fram den Nationella Vårdplanen för Palliativ vård – NVP. De senare delarna (2D och 3) av NVP har bedömts vara samstämmigt med 10/40-modellen. I praktiken innebär detta att vi även i fortsättningen kommer att erbjuda utbildning inför implementering och även att underlätta tillgången genom att skapa en digital utbildningsplattform. Vi kommer också att behöva skapa en grupp av aktiva användare som tillsammans arbetar med NVP:s fortsatta utveckling och innehåll. Parallellt med detta fortsätter och påbörjas ny forskning kopplat till NVP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X